logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Klimatilpasningsplan

Voldsomme nedbør og havvandsstigninger har medført et øget behov for kortlægning og viden om konsekvenserne. Læs her hvordan Sønderborg Kommune har tilpasset sig klimaet.
Opdateret 27.04.2020

Klimaet vil med stor sikkerhed ændre sig i de kommende år. Vi vil få flere kraftige storme, mere styrtregn og højere vandstand i havene. Klimaforandringerne medfører et øget behov for kortlægning og viden om konsekvenserne af voldsommere nedbørsmængder og havvandsstigninger. Alle kommuner har derfor lavet handleplaner for klimatilpasning, hvor der redegøres for, hvordan kommunen forholder sig til klimaudfordringerne.

Sønderborg Kommunes klimatilpasningsplan blev godkendt af Byrådet den 5. nov. 2014.

Planen er udarbejdet som et kommuneplantillæg til kommuneplanen for Sønderborg Kommune 2013-2025.

Klimatilpasningsplanens indhold

Klimatilpasningsplanen indeholder en kortlægning af mulige lokale risici, som er påvirket af klimaforandringer. Ligeledes beskriver den, hvordan man i Sønderborg Kommune ønsker at håndterer de klimamæssige udfordringer i form af stigende havvandstande, øgede regnmængder, opstigende grundvand, mere tørke og kraftigere storme og hvilke tiltag, som er nødvendige for at imødekomme klimaforandringerne.

Der er i planen peget på en række indsatsområder (klimaprojekter), hvor det vurderes nødvendigt at foretage yderligere beregninger og vurderinger for at fastlægge, om der er behov for at iværksætte egentlige projekter. På disse lokaliteter vurderes der at være risiko for oversvømmelser og tab af store værdier. Det drejer sig primært om lokaliteter, der er truet af store regnhændelser, og hvor der samtidig er en række boliger eller virksomheder. Andre områder vil også kunne blive oversvømmet, men her lægges op til en dialog med de berørte borgere og virksomheder.

Der er desuden i planen indarbejdet nye retningslinjer, der skal være med til at sikre klimarigtige løsninger ved fremtidige arealudpegninger i kommunen samt et klimasikret dimensioneringsgrundlag for forsyningens anlæg. Med klimaløsningerne vil vi gerne sikre flere grønne løsninger til afhjælpning af afledning af store mængder regnvand.

Planen skal senere suppleres af handleplaner, som vil beskrive de konkrete projekter, og hvorledes de skal finansieres.

Kommunens vision

Kommunen ønsker at sikre værdier og skabe tryghed hos borgerne i Sønderborg Kommune. Vi ønsker, at klimatilpasningerne skal blive en naturlig del af dagligdagen i vores Kommune.

Oversvømmelseskort

Som en vigtig del af klimatilpasningsplanen er der lavet en kortlægning af oversvømmelsesrisikoen. Risikokortlægningen viser hvor og hvor ofte oversvømmelserne sker og kombinerer denne viden med de økonomiske og praktiske konsekvenser.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at udforske emnet, kan du gå på opdagelse på siden: www.klimatilpasning.dk