logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Social- og Seniorudvalgets budget

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under Social- og Seniorudvalget.
Opdateret 05.02.2019

Lagkagediagram

Politikområde nr. Område Mio. kr.
09 Senior 732,0
17 Social - Voksne 359,0
02 Politisk og administrativ organisation 0,4
  Nettodriftsudgifter i alt 1.091,4

 

 

 

 

 

Klik her for at se udvalgsmedlemmerne og udvalgets opgaver.

Byrådet har besluttet en række visioner og mål indenfor Social- og Seniorudvalgets område.

Politikområdet Politisk og administrativ organisation

Budgettet til politikområdet Politisk og administrativ organisation dækker udgifter til Ældrerådet.

Politikområdet Social, voksne

Med udgangspunkt i borgerens potentiale, håb og drømme skaber Sønderborg Kommune gode rammer med individuelle tilbud, boliger, uddannelse og beskæftigelse for borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.
 
Området omfatter 298 botilbud til borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse fordelt på målgrupperne senhjerneskade, socialpsykiatri samt udviklingshæmning. Herudover er 400 borgere tilknyttet et aktivitets- eller beskæftigelsestilbud og knap 300 borgere gør brug af de åbne væresteder. Området leverer også hjælp og støtte jævnfør servicelovens § 85 til borgere i eget hjem. Desuden omfatter området udgifter til borgere med ophold i andre tilbud i og udenfor kommunen samt personlige hjælpeordninger.
 
I 2019 vil implementering af socialpolitikken fortsætte. Samtidig vil der i det daglig arbejde være særlig fokus på fælles borgere, fælles indsats og rekruttering til velfærdsområdet. Dette skal ses i lyset af, at Job og Velfærd har nogle komplekse opgaver, som kræver en fælles tværgående indsats for at kunne løses bedre.
 
Derudover vil der være fokus på:
  • understøtte borgere, som er tættest på arbejdsmarkedet, således at der opnås tilstrækkelig tryghed og rutiner, så borgerne kan begå sig varigt på arbejdsmarkedet i et job med løntilskud.
  • aktiviteter og tilbud på botilbuddene herunder inddragelse af frivillige organisationer.
  • omlægning af aktivitets‐ og beskæftigelsesmuligheder på handicapområdet.
  • udmøntning af effektiviseringer med fokus på velfærdsteknologi og LEAN i driften.
Budgettet på udvalgets område er under pres som følge af stigende udgifter til det specialiserede socialområde. Området er præget af stort flow i borgere, hvor der ses en markant større tilgang i 2018 end tidligere, samtidige med at flere borgere har behov for øget hjælp. Forvaltningen arbejder med en handleplan for budget i balance. Vedtagelse i budgetforliget 2019-2022 betyder, at der er tilført 8,0 mio. kr. i 2019 og overslagsårene, således af udgiftsstigningen er – i hvert fald delvis – finansieret.

Politikområdet Senior

Området omfatter hjælp til borgere, der er fysisk, psykisk eller socialt svækkede. Hjælpen dækker fra små hjælpemidler til hjælp til de praktiske gøremål eller personlig pleje. 
 
Hjemmeplejen leverer indsatser til borgere, der har vanskeligt ved selv at udføre de daglige gøremål. Det er både hjælp i forhold til den personlige pleje og de nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Sygeplejen udfører sygeplejefaglige opgaver hos borgere enten i borgerklinik eller i eget hjem.
 
Til borgere med behov for et kort ophold med særlig pleje og omsorg ligger Center for Korttidspladser med 37 pladser i Ulkebøl. Formålet med opholdet kan variere fra rehabilitering, vurdering og aflastning til akut pleje og palliation.
 
Herudover omfatter området ti plejecentre med samlet 527 boliger fordelt med 475 plejeboliger, 42 specialpladser samt ti korttidspladser. På plejecentrene findes daghjem og/eller aktivitetscentre, hvor borgere mødes til den daglige træning eller socialt samvær. Hjælpemiddeldepotet sørger for udbringning samt afhentning af hjælpemidler hos den enkelte borger samt reparation af disse.
 
I 2019 vil implementering af værdighedspolitikken fortsætte. Samtidig vil der i det daglig arbejde være særlig fokus på fælles borgere, fælles indsats og rekruttering til velfærdsområdet. Dette skal ses i lyset af, at Job og Velfærd har nogle komplekse opgaver, som kræver en fælles tværgående indsats for at kunne løses bedre.
 
Derudover vil der være fokus på:
  • særlige ansættelser fra fleksjobpuljen 
  • fortsat en attraktiv arbejdsplads, som samtidig skaber et godt hverdagsliv for de ældre
  • Udmøntning af effektiviseringer med fokus på velfærdsteknologi, hjælpemidler og LEAN i driften
  • aktiviteter for beboerne på plejecentrene i de sene eftermiddags- og aftentimer herunder inddragelse af frivillige organisationer
  • aktiviteter i tilknytning til naturen på alle plejecentre – for beboere og daghjemsbrugere