logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Hegnsyn

Hegnsynet er et tvistnævn, der behandler sager om hegnstvister mellem private grundejere.
Opdateret 11.05.2022

Er du og din nabo uenige om hæk, hegn eller anden beplantning mellem jeres grunde, så kan I kontakte Hegnsynet for at få hjælp til af afgøre sagen. Hegnsynet træffer afgørelser efter hegnsloven og heri fremgå bl.a., at hegnet skal stå under 1,75 m fra skellinjen. Læs reglerne om forskellige hegnsyntyper eller læs Hegnsloven.

Anmod om hegnsyn via denne formularSelvbetjeningslink knap

Hvordan klager jeg?

Klag via formularen øverst på siden.

Det er vigtigt, at du skriver konkret, hvad du ønsker, Hegnsynet skal træffe afgørelse om:

Fx: Jeg ønsker, at Hegnsynet fastsætter højden til 1,80 m - skriv ikke: Jeg ønsker, at Hegnsynet skal se på hegnets højde.

Du skal være opmærksom på, at du selv skal oplyse om alle fakta i sagen, og at Hegnsynet neutralt tager stilling til sagen ud fra de oplysninger, du og din nabo kommer med.

Du har mulighed for at sende klagen på følgende måder:

Hvad kan Hegnsynet ikke træffe afgørelse om?

Hegnsynet kan ikke træffe afgørelser vedrørende:

  • ​hegn, der står i en afstand af mere end 1,75 meter fra skel​
  • enkeltstående træer
  • skellets beliggenhed

Hegnsynet kan ej heller give vejledende udtalelser i konkrete sager. Sådanne sager kan du i stedet tage op ved domstolene eller afklare med en landinspektør.

Hvordan behandler Hegnsynet min sag?

Når Hegnsynet modtager din anmodning om hegnsyn, vil klagen blive sendt i høring ved din nabo, og I vil blive indkaldt til et besigtigelses- og forhandlingsmøde med Hegnsynet.

På besigtigelses- og forhandlingsmødet skal I fremlægge jeres synspunkter og påstande mundtligt for Hegnsynet.

Hegnsynet vil forsøge at mægle forlig mellem jer. Kan forlig ikke opnås, træffer Hegnsynet afgørelse i sagen jf. hegnsloven.

Hegnsynets afgørelse kan ankes til domstolen og et forlig er en bindende aftale med dig og din nabo og har karakter af et retsforlig.

Såfremt kendelsen eller forliget ikke overholdes kan Hegnsynet, efter anmodning fra den forurettede part, bestemme, at det manglende arbejde udføres af formanden (tvangsfuldbyrdelse jf. hegnslovens § 44

Hvad koster et hegnsyn?

Et hegnsyn koster 1.932 kr. Beløbet betales først, når sagen har været behandlet, og der er truffet en afgørelse. Beløbet betales som regel af den person, der taber sagen. Hegnsynet kan dog træffe afgørelse om en anden fordeling mellem dig og din nabo.

Hvis du ønsker at tilbagekalde en hegnsynssag, før der har været afholdt besigtigelses- og forhandlingsmøde er gebyret 700 kr.
Priserne reguleres hvert år den 1. januar.

Har du ikke mulighed for at betale for et hegnsyn, kan du søge Landbrugsstyrelsen om hjælp til at betale vederlaget

Hvem er en del af Hegnsynet?

Hegnsynet består af 3 medlemmer, der er udpeget af Byrådet:

Formand Svend Erik Petersen
Suppleant: Jørgen Christensen

Medlem Ulrick Christiansen (Bygningssagkyndig)
Suppleant: Peter Sandholt

Medlem  Lars Romsøe Grandt (Plantesagkyndig)
Suppleant: Hans V. Moldt