logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Økonomiudvalgets budget

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under udvalget, blandt andet politisk og administrativ organisation og økonomi.
Opdateret 21.02.2019

Økonomiudvalget forventer at bruge netto 563 mio. kr. i 2019. I figuren herunder kan du se, hvordan driftsbudgettet fordeler sig på de politikområder, der hører under udvalget.

Lagkagediagram

Politikområder under Økonomiudvalget

01 Økonomi(indtægtssiden - skatter og udligning m.m.) -5.08.983
02 Politisk og administrativ organisation 319.989
05 Bosætning og byggeri 24.838
07 Natur, Klima og Forsyning 23.995
12 Borgerservice 18.141
16 Børn med særlige behov 21.923
18 Forsørgelse og beskæftigelse 106.603
09 Senior 47.049
Øvrige politikområder 433

Se udvalgsmedlemmerne og udvalgets opgaver

Byrådet har besluttet en række visioner og mål inden for Økonomiudvalgets hovedområder.

Politikområdet Økonomi

Byrådet er ansvarlig for den overordnede styring af kommunen, herunder økonomi samt sikring af god ressourceudnyttelse. Byrådet giver en bevilling til hvert politikområde, og det enkelte politiske udvalg skal sammen med direktionen sørge for, at det økonomiske ansvar delegeres videre ud til lederne, så fagligt og økonomisk ansvar følges ad. Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø bistår både Byrådet og organisationens budgetansvarlige.
Området omfatter blandt anden, at der skal være tæt sammenhæng mellem visioner, udvikling af kommunen og økonomistyring. I budget 2019 er det forudsat, at kommunens kassebeholdning ved udgangen af 2019 er på 178 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2.400 kr. pr. indbygger.

Politikområdet Politisk og administrativ organisation

Under dette politikområde er samlet de funktioner, der har som hovedformål at yde ledelse og støtte til organisationens udførende led. Området udfører opgaver med det formål, at borgerne, erhvervslivet og alle andre samarbejdspartnere oplever professionalisme og ordentlighed på alle områder i samarbejdet med Sønderborg Kommune.
I budgettet for 2019 er der indarbejdet en forventning om lavere pris- og lønregulering af budgetterne i forhold til KL's skøn i juni 2018. Budgettet er således PL-nedjusteret med i alt 10 mio. kr. fordelt med 7,5 mio. kr. på serviceområdet og 2,5 på overførselsområdet. De 7,5 mio. kr. er fordelt på udvalgenes forskellige politikområder ift. budgetfordelingen på de enkelte arter.
Hertil er der udmøntet effektiviseringer for samlet 35 mio. kr. fordelt på de enkelte udvalgsområder med henblik på realisering. Herudover arbejdes der fortsat med effektiviseringer med henblik på at udmønte de i budgettet forudsatte effektiviseringer fra år 2020.

Andre politikområder

Økonomiudvalget har ansvaret for det administrative personale i Sønderborg Kommune. Øvrige politikområder på udvalgsområderne indgår i budgetterne knyttet til selve fagområdet. Politikområde 18 under Økonomiudvalget vedrører for eksempel personalet under jobcentret men ikke budgettet, der knytter sig til selve fagområdet vedrørende forsørgelse, beskæftigelse, integration og borgerservice. Ansvaret for sidstnævnte budgetter ligger i Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomiudvalgets anlægsudgifter

Anlæg Mio. kr. År
Project Zero 4,0   2019-2022
Implementering af fødevarestrategi 1,7   2019-2022
Kær Vestermark Naturformidlingscenter 12,0   2019-2021
Nordals Ferieresort 25,0   2022
Jordforsyning og strategisk jordkøb og salg 6,0   2019-2022
Generel udskiftning af IT-udstyr 23,5   2019-2022
Kombit - monopoludbud 2,5   2019
Redningsberedskab - udskiftning af materiel og køretøj 5,7   2019-2022
Råderum til fremtidige prioriteringer 43,6   2022

På grund af et stort anlægsbudget, og med erfaring fra tidligere års forskydninger af anlægsprojekter, er der fra budgetåret 2015 indarbejdet forventet anlægsrul. Fra år 2018 til 2019 på 94 mio. kr. og 70 mio. kr. fra 2019 til 2020. Lignende er indarbejdet fremadrettet.