Private bade- og bådebroer, slæbesteder og bådramper

Læs her, hvordan du ansøger om etablering af en bade- eller bådebro samt hvilke retningslinjer, der gælder.

Ved ansøgning skal du vedlægge:

  • Et oversigtskort (brug fx kommunens kort), der viser broens nøjagtige placering. Det kan være et udsnit af et matrikelkort i målestoksforholdet 1:25.000.
  • En plantegning (set fra oven), der viser broens endelige udseende med oplysninger om længde, bredde og eventuel sidebro.
  • En profiltegning, der viser broens højde over vandet og havbundens profil med indtegnet vanddybder langs broen.
Skal jeg søge om tilladelse til at etablere en bade- eller bådebro?

Bade- og bådebroer etableret efter 1975 skal have en tilladelse. Så er der ikke en tilladelse, skal der søges om tilladelse. Det samme gælder, hvis der ønskes ændringer på en bade- og bådebro.

Hvis en ejendom sælges til en ny ejer, kan en tilladelse normalt overdrages til den nye ejer.

Sønderborg Kommune kan give tilladelse til en simpel bade- og bådebro, som ikke hindrer fri vandgennemstrømning langs kysten. Der kan klages over kommunens afgørelse til Kystdirektoratet.

Kystdirektoratet kan give tilladelse til broer, der udføres som mole eller anden konstruktion, der hindrer vandets frie gennemstrømning. 

I bymæssige områder er det kun foreninger som grundejerforeninger, sportsforeninger, beboerforeninger eller lignende, der kan få en tilladelse til opsætning af en bade- og bådebro.

Enkeltliggende kystejendomme kan få tilladelse til en bade- og bådebro, hvis det er på egen grund. Hvis ansøger ikke ejer den matrikel, hvor broen får landfæste, skal ansøger indsende en samtykkeerklæring fra ejeren af matriklen sammen med ansøgningen.

Hvordan er processen omkring ansøgningen om en bade- eller bådebro?

Når Sønderborg Kommune har modtaget en fyldestgørende ansøgning, kan vi sende en kopi til naboerne i høring, hvor det er aktuelt. Når der er truffet en afgørelse, bliver naboerne igen orienteret om afgørelsen. Kystdirektoratet skal eventuelt høres om ansøgningen. Tilladelsen bliver offentliggjort, hvis vi vurderer, at den har offentlig interesse. Tilladelsen må først benyttes, når klagefristen er udløbet.

En eventuel tilladelse vurderes individuelt og kan have forskellige vilkår. Vilkårene kan stille krav om bankgaranti som sikkerhed for, at vilkårene bliver overholdt, herunder fjernelse af broen, hvis vilkårene ikke overholdes.

Kan jeg etablere en bådrampe eller et slæbested?

Hvis du vil anlægge en bådrampe eller et slæbested til isætning af småbåde langs kysten, skal du søge Kystdirektoratet om tilladelse.

Oftest kræver det også en dispensation til selve anlægget på landsiden fra strandbeskyttelseslinjen. 

Det er kommunen, som oftest modtager ansøgninger om nye slæbesteder/bådramper. Kommunen videresender ansøgningen med bemærkninger (fx planforhold, vejforhold, landskabelige forhold, vandløb etc.) til Kystdirektoratet. 

Se et oversigtskort over eksisterende bådramper og hvor de mulige områder er

Kontakt os

Vand og Natur
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00