logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Renholdelse af fortove, stier og veje

Veje, fortove, stier, pladser og andre arealer med belægninger skal renholdes, så de er sikre at færdes på, ser pæne ud og har den maksimale levetid.
Opdateret 18.11.2020

Hvad skal grundejerne sørge for

Ligger din ejendom ud til en sti eller et fortov, har du renholdelsespligten af den del af fortovet/stien, der ligger langs din grund, også selvom du ikke har indkørsel ud til vejen. Dette gælder både for offentlige arealer og private fællesveje, når fortovet eller stien ligger nærmere ejendommen end 10 meter.

Renholdelsespligten omfatter:

  • At fjerne ukrudt på hele fortovsarealet. Hvis din ejendom grænser op til en sti, har du dog kun pligt at renholde den ud til midten af stien.
  • Fejning af asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer.
  • At fjerne affald og andet, der er forurenende eller til ulempe for færdslen.
  • Renholde grøfter, rendesten, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.

Der må ikke anvendes pesticider som indeholder glyphosat (fx Roundup) til bekæmpelse af ukrudt på offentlige arealer. Dette er fastlagt i en aftale mellem Sønderborg Kommune og Miljøministeriet om afvikling af pesticider på offentlige arealer og kommunens pesticidpolitik.

Det sammenfejede affald skal fjernes straks, og må ikke fejes ned i rendesten eller rendestensbrønde.

Hvis du ikke opfylder din pligt

Kommunen kan kræve, at grundejere renholder færdselsarealet ved deres ejendom, så færdslen ikke generes og belægningen ikke bliver ødelagt. Hvis kommunens krav ikke efterkommes indenfor en fastsat frist, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens bekostning.

Du kan læse mere om emnet i kommunens regulativ ”Vinter- og renholdelsesregulativ 2020”.

Vejareal med fortov og hæk