logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Når du klager til borgerrådgiveren

Du kan her læse om den formelle rammer i forbindelse med en henvendelse/klage.
Opdateret 21.08.2020

Sønderborg Kommune har i øjeblikket ikke en Borgerrådgiver

Læs mere om Borgerrådgiver situationen.

 

Borgerrådgiveren kan vurdere en konkret sag på baggrund af

  • et juridisk perspektiv (er offentlighedsloven, forvaltningsloven og andre love overholdt), 

  • et etisk perspektiv (er borgeren blevet behandlet ordentligt), 

  • samt ud fra en vurdering af, hvorvidt kommunens værdigrundlag er blevet overholdt.

Når borgerrådgiveren modtager en klage/henvendelse, vurderer borgerrådgiveren om en konkret klage kan behandles.
Her deles sagerne på følgende måde:

  • Er den konkrete klage indenfor borgerrådgiverens funktionsområde

  • Er klagepunktet tidligere behandlet i den sagsansvarlige enhed

Borgerrådgiveren skal inden en klage behandles afgøre, om klagen ligger inden for borgerrådgiverens kompetenceområde. I tvivlssager orienteres borgeren om, at udredningen iværksættes og at borgeren hurtigst muligt får meddelelse om udfaldet af udredningen. Hvis sagen ikke ligger under borgerrådgiverens kompetenceområde, vejledes borgeren i den konkrete sag om, hvor borgeren kan henvende sig for at komme videre med sagen.

Klagepunkter, som stabe, forvaltninger og institutioner ikke tidligere har taget stilling til, bør altid søges løst af og i denne enhed. Borgerrådgiveren videresender derfor som udgangspunkt en konkret klage til besvarelse i den relevante stabsenhed, forvaltning eller institution, hvis klagen ikke har været forelagt der inden henvendelsen til borgerrådgiveren.

Egentlig klagesagsbehandling

Hvis en klage er indenfor borgerrådgiverens kompetenceområde, og tidligere har været behandlet i sagsansvarlige enhed, kan borgerrådgiveren iværksætte en egentlig undersøgelse.
Når borgerrådgiveren iværksætter en egentlig undersøgelse af en sag, kontakter borgerrådgiveren nærmeste leder i den relevante afdeling/institution med henblik på en skriftlig udtalelse i sagen og/eller indsigt i sagens akter.
Afdelingens/institutionens udtalelse vil - hvor det er relevant - blive sendt til partshøring hos klageren.

Borgerrådgiveren afgiver sin vurdering af sagen skriftligt og i form af

  • kritik

  • henstilling

  • eller opfattelse af sagen

Vurderingen meddeles skriftligt til de berørte parter. Vurderinger afgives i forhold til den relevante stabsenhed, forvaltning eller institution - ikke i forhold til enkeltmedarbejdere. 

Borgerrådgiverens vurdering er ikke en afgørelse, idet borgerrådgiveren ikke har en højere juridisk kompetence end stabe, forvaltninger og institutioner. Det forventes dog, at stabe, forvaltninger og institutioner følger intentionen bag borgerrådgiverens vurdering.