logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til IE husdyrbrug

04.03.2021 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Skeldemark 10, 6310 Broager

Beskrivelse
Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2.
Husdyrbrugets lovlige nudrift tager udgangspunkt i den nugældende §12 miljøgodkendelse af husdyrbruget, hvor der er godkendelse til søer, smågrise, slagtesvin (polte), køer og heste.
Ejendommen er et IE-husdyrbrug, med mere end 750 stipladser til søer.

Landzonetilladelse og afgørelse om VVM-pligt for en husstandsvindmølle

12.11.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opstille en husstandsvindmølle på under 25 meter på ejendommen matr.nr. 7 Skelde, Broager, der ligger på Skeldemark 17, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Husstandsvindmøller er opført på bilag 2, punkt 3 a, Energiindustrien, Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.