logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra institution til lejligheder

10.05.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen fra institution til 4 lejligheder samt et erhvervsareal på ejendommen matr.nr. 187 Notmarkskov, Notmark, der ligger på Svinget 2c – 2g, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af i landzone.

Landzonetilladelse til at sammenlægge to boligenheder

06.05.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at nedlægge en boligenhed og sammenlægge de to eksisterende boliger på hhv. 125 m2 og 193 m2 til én bolig på ejendommen matr.nr. 29 Ertebjerg, Tandslet, der ligger på Elleskov 2, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

   

Miljøgodkendelse til etablering af støjvolde med lettere forurenet jord til Als Flugtskydningsklub, matrikel 1279, Nordborg Ejerlav, 6430 Nordborg

26.04.2022 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 26. april 2022 meddelt afgørelse om Miljøgodkendelse til etablering af støjvolde med lettere forurenet jord til Als Flugtskydningsklub, matrikel 1279, Nordborg Ejerlav, Nordborg, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 24. maj 2022.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt til Danfoss Power Solutions ApS, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

26.04.2022 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 26. april 2022 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Danfoss Power Solutions ApS, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1 og miljøvurderingslovens § 21.  Virksomheden har søgt om at etablere et sprøjtemaleanlæg med tilhørende forbehandlingsanlæg og decentralt kemilager i bygning L16.

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er til den 24. maj 2022.

Aktindsigt

Afgørelse om ikke VVM-pligt af Als Flugtskydningsklub, Færgevej 3b, 6430 Nordborg

13.04.2022 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 13. april 2022 truffet afgørelse om, at etablering af støjvolde med brug af lettere forurenet jord (kategori 2 jord) ved Als Flugtskydningsklub, Færgevej 3b, 6430 Nordborg, ikke er VVM-pligtig.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 11. maj 2022

 

Landzonetilladelse til at terrænregulere med kategori 2 jord

13.04.2022 -- giad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at terrænregulere eksisterende støjvolde med kategori 2 jord, så de lever op til krav om støjdæmpning, og reetablering af terræn til 2007-niveau med ren jord på ejendommen matr.nr. 1279 Nordborg, der ligger på Færgevej 3B, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Nedrivningsanmeldelse for Firhøjvej 1, Elstrup, 6430 Nordborg

08.04.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af 2 bevaringsværdige bygninger på adressen Firhøjvej 1, Elstrup, 6430 Nordborg. (Bygningsnr. 3 og 6)

Bygningerne står registreret med bevaringsværdier på 3 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

Sider