logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for oprensning af forurening på Himmark Strand

25.06.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Region Syddanmark har indsendt en ansøgning om VVM-tilladelse til oprensning af forurening på Himmark Strand, samt ansøgning efter kystbeskyttelsesloven til etablering af anlæg på søterritoriet i forbindelse hermed. Regionen har ligeledes indsendt en projektbeskrivelse og et udkast til afgrænsningsnotat. Der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet.

Landzonetilladelse til at udvide og renovere P-pladsen, og opførsel af diverse mindre bebyggelse og legeplads ved Notmark gl. Skole på adressen Notmark 46, 6440 Augustenborg

21.06.2021 -- trte@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, at udvide og renovere P-pladsen, og opførsel af diverse mindre bebyggelse og legeplads ved landsbyernes ”aktivitetshus” i Notmark gl. Skole, på ejendommen matr.nr. 63 Notmark, Ejerlav, Notmark med adressen Notmark 46, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Universe Science Park, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg

07.06.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 7. juni 2021 meddelt tillægsgodkendelse til Universe Science Park, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Universe Science Park har søgt om to midlertidige aktiviteter, som skal foregå 6 uger i sommerperioden 2021.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 7. juni 2021 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 5. juli 2021.

Aktindsigt

Landzonetilladelse til opsætning af en bålhytte på 70 m² med 2 indbygget shelters og en grill

26.05.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte en bålhytte på 70 m² med 2 indbygget shelters og en grill, på ejendommen matr.nr. 195 Svenstrup Ejerlav, Svenstrup, der ligger på Nordborgvej 62, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Miljøgodkendelse til fristforlængelse til terrænregulering, Pomosevej 7, 6440 Augustenborg

06.05.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 6. maj 2021 meddelt miljøgodkendelse til Friis A/S, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Friis A/S har søgt om fristforlængelse af den eksisterende miljøgodkendelse til terrænregulering på en del af matrikel nr. 343 Asserballeskov, Asserballe, Pomosevej 7, 6440 Augustenborg.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 3. juni 2021.

Aktindsigt

Sider