logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afgørelse om ikke VVM-pligt og tilladelse til regulering af private rørlagte vandløb, etablering af dræn og minivådområde på matr. nr. 185, Helved, Notmark

13.11.2019 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, giver tilladelse til regulering af privat rørlagt vandløb, Bokhøjs Grøft og etablering af dræn. Ansøger ønsker at etablere et minivådområdeanlæg, der har til formål af fjerne kvælstof og fosfor. Projektet er blevet VVM-screenet og der træffes samtidigt afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. 

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Nature Energy Sønderborg A/S, Glansager 4C, 6400 Sønderborg

13.11.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 13. november 2019 meddelt tillægsgodkendelse til Nature Energy Sønderborg A/S, Glansager 4C, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Nature Energy Sønderborg A/S har søgt om ændring af luftafkast på biogasanlægget Nature Energy Sønderborg.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 13. november 2019 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 11. december 2019.

Aktindsigt

Forslag til lokalplan for Ringriderpladsen og Stadion i Sønderborg by

12.11.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 5. november 2019 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.2-19 for Ringriderpladsen og Stadion i Sønderborg by. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er at sikre området til offentlige og kulturelle formål og at angive placering af parkeringspladser samt placering af en idrætshal og en toiletbygning.

Vedtaget lokalplantillæg for et boligområde i Nybøl

11.11.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 4. november 2019 vedtaget lokalplantillæg nr. 28 T1 til eksisterende lokalplan nr. 28 for et boligområde i Nybøl.

Lokalplantillægget har til formål både at muliggøre etablering af et regnvandsbassin og samtidig ændre på afgrænsningen for lokalplanens delområde B, så beplantningsbæltet langs lokalplanområdets østlige grænse udlægges i den bredde, det har i dag.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.