logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Sammen om det gode liv – Sønderborg Kommunes socialpolitik 2017

10.11.2016 -- JimHemmje

Der er udarbejdet en socialpolitik for handicap-, psykiatri- og udsatteom-rådet for 2017 - 2020.

Formålet med socialpolitikken er at skabe en fælles vision og værdimæssig ramme om opgaveløsningen på tværs af handicap-, psykiatri- og udsatteområdet.
Socialpolitikken er bygget op om den overordnede vision: Et aktivt, selv-stændigt og meningsfuldt liv – med udgangspunkt i den enkeltes håb og drømme.

Tilladelse efter Vandløbsloven, dispensation fra Naturbeskyttelsesloven og VVM-afgørelse til vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb Vadebæk

15.09.2016 -- llni@sonderborg.dk

Tilladelse efter Vandløbsloven, dispensation fra Naturbeskyttelsesloven og VVM-afgørelse til vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb Vadebæk

Projektforslaget indebærer, at der fjernes to spærringer i det offentlige vandløb Vadebæk samt udlægning af skjulesten på en ca. 240 meter strækning.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på Sønderborg Kommunes hjemmeside, senest 13.oktober 2016.

VVM-screening og tilladelse til regulering af rørlagt del af vandløb H35

18.08.2016 -- Tim Heuschkel

Projektforslaget indebærer, at der anlægges en 490 m lang ny hjælpeledning fra en eksisterende brønd på vandløb H37 og frem til det punkt på vandløb H35, hvor den over­går til åbent vandløb.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på Sønderborg Kommunes hjemmeside, dvs. senest 15.september 2016.

Ikke VVM-pligt af etablering af Fakta, Agtoftsvej 1, 6400 Sønderborg

21.07.2016 -- ltry@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 21. juli 2016  truffet
afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Projektet omhandler opførelse af en ny dagligvarebutik.
Indkørsel til parkeringsareal, som omfatter 87 p-pladser
inkl. handikapparkering. Der etableres en OK tankstation,
som er et ubemandet anlæg.

Afgørelsen kan påklages.
Klagefrist er den 18. august 2016.

 

Landzonetilladelse til at etablere et regnvandsbassin

04.07.2016 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som vist på vedlagt tegning, at etablere et rektangulært regnvandsbassin på cirka 70 x 20 meter inklusiv jordvolde samt en intern arbejdsvej i 5 meters bredde og et manøvreareal i grus på cirka 750 m2 med udkørsel til Dalsgårdvej. Det ansøgte ligger på ejendommen matr.nr. 1557 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, der ligger ved Dalsgårdvej, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Kløverlykke og Kavsløkke, spildevandsopland 51020, 51021 og 51023, til vandløbene H21 og H24

01.07.2016 -- JimHemmje

Sønderborg Kommune meddeler den 4. juli 2016 tilladelse til Sønderborg Forsyning A/S til at udlede overfladevand fra Spildevandsoplande 51020, 51021 og 51023, Hørup Hav til H21 og H24rd. Tilladelsen kan påklages – se venligst klagevejledningen i tilladelsen. Klagefristen udløber 1. august 2016.

Sider