logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tilladelse efter Vandløbsloven, dispensation fra Naturbeskyttelsesloven og VVM-afgørelse til vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb Vadebæk

15.09.2016 -- llni@sonderborg.dk

Tilladelse efter Vandløbsloven, dispensation fra Naturbeskyttelsesloven og VVM-afgørelse til vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb Vadebæk

Projektforslaget indebærer, at der fjernes to spærringer i det offentlige vandløb Vadebæk samt udlægning af skjulesten på en ca. 240 meter strækning.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på Sønderborg Kommunes hjemmeside, senest 13.oktober 2016.

VVM-screening og tilladelse til regulering af rørlagt del af vandløb H35

18.08.2016 -- Tim Heuschkel

Projektforslaget indebærer, at der anlægges en 490 m lang ny hjælpeledning fra en eksisterende brønd på vandløb H37 og frem til det punkt på vandløb H35, hvor den over­går til åbent vandløb.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på Sønderborg Kommunes hjemmeside, dvs. senest 15.september 2016.

Ikke VVM-pligt af etablering af Fakta, Agtoftsvej 1, 6400 Sønderborg

21.07.2016 -- ltry@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 21. juli 2016  truffet
afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Projektet omhandler opførelse af en ny dagligvarebutik.
Indkørsel til parkeringsareal, som omfatter 87 p-pladser
inkl. handikapparkering. Der etableres en OK tankstation,
som er et ubemandet anlæg.

Afgørelsen kan påklages.
Klagefrist er den 18. august 2016.

 

Landzonetilladelse til at etablere et regnvandsbassin

04.07.2016 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som vist på vedlagt tegning, at etablere et rektangulært regnvandsbassin på cirka 70 x 20 meter inklusiv jordvolde samt en intern arbejdsvej i 5 meters bredde og et manøvreareal i grus på cirka 750 m2 med udkørsel til Dalsgårdvej. Det ansøgte ligger på ejendommen matr.nr. 1557 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, der ligger ved Dalsgårdvej, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Kløverlykke og Kavsløkke, spildevandsopland 51020, 51021 og 51023, til vandløbene H21 og H24

01.07.2016 -- JimHemmje

Sønderborg Kommune meddeler den 4. juli 2016 tilladelse til Sønderborg Forsyning A/S til at udlede overfladevand fra Spildevandsoplande 51020, 51021 og 51023, Hørup Hav til H21 og H24rd. Tilladelsen kan påklages – se venligst klagevejledningen i tilladelsen. Klagefristen udløber 1. august 2016.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig opførelse af en gastæt silo på Snogbækvej 9, 6400 Sønderborg

21.06.2016 -- ltry@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune meddeler den 21. juni 2016,
at den anmeldte kornsilo på matrikel nr.16 m.fl.,
Snogbæk, Sottrup ejerlav, beliggende
Snogbækvej 9, 6400 Sønderborg kan bringes til
udførelse i henhold til § 27 i ”Bekendtgørelse
om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug”.

Tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Bojskovskov 26, 6400 Sønderborg

21.06.2016 -- ltry@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune meddeler tillægsgodkendelse til
miljøgodkendelsen i henhold til § 11 stk. 3 i
lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug med senere ændringer.
Tillægsgodkendelsen vedrører alene ophævelse af
to vilkår om etablering og brug af vaskeplads
og tre nye vilkår om vask af maskiner og sprøjte.

§ 12 Miljøgodkendelse af svineproduktionen Skovvej 36, 6430 Nordborg

18.03.2016 -- ltry@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om
miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug § 12 stk. 2 på Skovvej 36,
matr. nr. 5, Havnbjerg, Havnbjerg til udvidelse af dyreholdet
fra 15.500 smågrise 7,2-30 kg og 5.645 slagtesvin 30-102 kg
svarende til 202,92 DE til 15.500 smågrise 7,1-31 kg og 7.100
slagtesvin 31-112 kg svarende til 270,99 DE. Der ændres ikke
på bygningsmassen idet udvidelsen sker i eksisterende byggeri.

Sider