logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Regulering af rørlagt vandløb i Broager - private dræn - matr. nr. 3a, Broager, Broager - Sønderborg Forsyning

16.04.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Sloth Møller A/S, der på vegne af Sønderborg Forsyning ønsker at regulere et privat, rørlagt vandløb nær Broager. Vandløbet er et tilløb til Elsbæk, som afvander til Flensborg Fjord. Projektet er fremkommet som led i arbejdet med separatkloakering af Broager og anlæg af et forsinkelsesbassin til overfladevand på samme matrikel.

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til IE-husdyrbrug

15.04.2020 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Espehøjvej 15, 6430 Nordborg.

Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2. Husdyrbruget på Espehøjvej 15 har en produktionstilladelse fra 2003 til 512 årssøer, 12.750 smågrise og 300 polte. Svineholdet ønskes erstattet af en kyllingeproduktion. En del af de eksisterende bygninger ønskes revet ned og i stedet ønskes etableret to nye kyllingehuse med tilhørende forrum, fodersiloer og varmevekslere.

Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

Vedtaget lokalplan for Idrætscenter Nejs, Broager

06.04.2020 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har ved en borgmesterbeslutning den 2. april 2020 vedtaget lokalplan nr. 6.1-9 for Idrætscenter Nejs, Broager, endeligt.

Formålet med lokalplanen er at skabe bedre idræts- og fritidsfaciliteter, herunder at give mulighed for at opføre en mindre scene i området.

Bemærkninger

Bemærkninger til lokalplanen har medført følgende ændringer:

Lovliggørende tilladelse til fældning af træer ved vejoverkørsel ved Stolbro Bæk på matr. nr. 417, Stevning, Svenstrup

02.04.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune har konstateret, at der er blevet fældet træer indenfor 2-m bræmmerne ved Stolbro Bæk. Træerne er fældet ved en overkørsel. Dette har været nødvendigt for at kunne passere med mejetærsker, og der er efterfølgende blevet ansøgt om tilladelse. Den lovliggørende tilladelse kan påklages indenfor en 4 ugers klagefrist til og med den 30. april 2020.

Sider