logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Offentliggørelse af tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 til opstart af anlægsarbejde inden tillæg til miljøgodkendelse til Nature Energy Kværs A/S

27.01.2022 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til forskydning af adgangsvejen inden for det lokalplanlagte område ved biogasanlægget mellem Kværs og Snurom. Det drejer sig om en mindre forskydning af vejens linjeføring mod syd, for at undgå en ekspropriering i den nordlige del af lokalplanområdet. Ansøger vurderer at ændringen ikke vil medføre væsentlige skadelig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af ansøgningens bilag 1 som du kan se i materialet under ’Dokumenter’ nederst her på hjemmesiden.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til A/S Carl Matzens Teglværker, Havnevej 44, 6320 Egernsund

19.01.2022 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 19. august 2022 meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Gråsten Teglværk A/S, Teglværksvej 20, 6300 Gråsten, som vil etablere et centralstøvsugeranlæg med afkast og luftrensning, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 16. februar 2022.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Landzonetilladelse til drivhus, overdækninger og to udhuse

04.01.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at lovliggøre drivhus på 8 m², overdækning på 7 m², Udhus på 27 m² heraf 14 m² overdækning, udhus på 14 m² og overdækket terrasse på 27 m² på ejendommen matr.nr. 27 Blans, Ullerup, der ligger på Pottegade 23, 6400 Sønderborg.

Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om landzone.

Landzonetilladelse til overdækket terrasse, drivhus, shelter og udhus

16.12.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at opføre overdækket terrasse på 29 m², to shelters på 4 m² samt lovliggørelse af drivhus på 23 m² og udhus på 28 m² på ejendommen matr.nr. 17 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, der ligger på Markbæk 4, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Sider