logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse og dispensation efter søbeskyttelseslinjen til at etablere en sø og dæmning, matr. nr. 149 og 291b Broballe, Oksbøl.

24.07.2020 -- LonnieJ

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere en sø og dæmning, matr. nr. 149 og 291b Broballe, Oksbøl.

Afgørelsen kan påklages, klagefristen er den 21. august 2020.

Landzonetilladelse til at ændre anvendelsen af en erhvervsmæssig svinestald på 450 m2, til privat udhus

22.07.2020 -- tjje@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen af erhvervsmæssig svinestald på 450 m2 til privat udhus, på ejendommen matr.nr. 6, Vibøge, Lysabild, der ligger på Fjelby 14, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Tilladelse til sløjfning af overkørsel på Fægteborg Bæk i Stevning Mose ved Nordborg

22.07.2020 -- LonnieJ

Sønderborg Kommunes ejendomskontor ønsker at sløjfe en overkørsel på Fægteborg Bæk, matr. nr. 717 Nordborg. Overkørslen bærer præg af at have været ubrugt i adskillige år og den er en medvirkende årsag til, at området i perioder lider af dårlige afvandingsforhold.

Tilladelsen kan påklages.

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til ændring af Kallemoos Bæk på matr. nr. 7000a Helved, Notmark

17.07.2020 -- LonnieJ

Sønderborg Kommune har modtaget en intern ansøgning vedrørende anlæggelse af en cykelsti på Midtals. Projektet bevirker en ændring af tilstanden af et beskyttet vandløb på matr. nr. 7000a Helved, Notmark. Afgørelsen kan påklages til og med den 14. august 2020.

Landzonetilladelse til at anvende et areal til mellemdepot, til opbevaring af sand og grus, og dispensation fra lokalplan 1.9-1

17.07.2020 -- tjje@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse, og meddeler dispensation fra lokalplan 1.9-1 til, som ansøgt, at anvende arealet til mellemdepot til opbevaring af sand og grus for en 3 årig periode med efterfølgende reetablering, på ejendommen matr.nr. 280 Nordborg, der ligger på Oksbølvej 15, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Landzonetilladelse og dispensation til etablering af en sø i eng samt til oprensning og udvidelse af en sø, matr. nr. 18b og 331c Elstrup, Egen.

16.07.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse og dispensation til etablering af en sø i eng samt til oprensning og udvidelse af en sø, matr. nr. 18b og 331c Elstrup, Egen.

Sider