logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Lokalplan nr. 4.1-5 for område ved Christian d. X´s bro i Sønderborg

02.04.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Byråd har den 5. marts 2014 vedtaget en lokalplan for et område omkring Christian d. X´s Bro.

Lokalplanen fastlægger byggemuligheder i området. Desuden fastlægger den hvordan offentlige arealer i området kan anvendes. Der er foretaget enkelte ændringer i forhold til lokalplanforslaget. Der er blandt andet angivet lempeligere byggemuligheder ved force majeure, samt fastsat retningslinjer for butiksstørrelser i området.

Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over denne afgørelse i indtil 4 uger fra afgørelsen er modtaget.

Landzonetilladelse til et pumpehus

26.03.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et pumpehus på ejendommen matr.nr. 357 Tørsbøl, Kværs, der ligger på Vestermark, Tørsbøl, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven. Vi giver samtidig dispensation fra skovbyggelinjen. Jf. § 17, og § 65, stk. 2 i lov om naturbeskyttelse.

Sider