logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at udvide parkeringsplads på Vesterled Teglværk på ejendommen matr. nr. 3 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Vandmøllevej 4A, 6400 Sønderborg

31.05.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udvide parkeringspladsen med cirka 675 m2 på ejendommen matr. nr. 3 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Vandmøllevej 4A, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Landzonetilladelse til at opstille 35 mobile tiny houses og lovliggørelse af legeplads samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens

20.05.2022 -- trte@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at:
 opstille op til 35 mobile tiny houses på op til 20 m2 (grundareal per mobilt tiny houses) på campingpladsen.
 lovliggørelse af eksisterende legeplads.

beliggende på matr. nr. 197, 174, 196 samt en del af 498 og 93 Sønderby, Kegnæs, der ligger på Østerbyvej 51, Østerby, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven. Se bilag 1-5.

Landzonetilladelse til at genopføre en ny garage samt dispensation fra lokalplan 202 Landsbyen Holm på ejendommen matr.nr. 221 samt 330 Holm, Nordborg, der ligger på Møllegade 11, 6430 Nordborg

20.05.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en ny garage på ejendommen matr.nr. 221 samt 330 Holm, Nordborg, der ligger på Møllegade 11, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone. Der gives samtidig dispensation fra § 8, stk. 3, i lokalplan 202 Landsbyen Holm, til at genopføre garagen med en taghældning på 45 grader.

Vedtaget tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2016 – 2021, Norborg Resort samt miljøvurdering af tillægget

18.05.2022 -- Tim Heuschkel

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2016-2021, Norborg Resort incl. miljøvurdering.

Tillægget danner rammerne for spildevandskloakering af Nordborg Resort samt etablering af regnvandslaug i området.

Der er foretaget en miljøvurdering af spildevandplanstillægget, som viser, at projektet ikke medfører væsentlige påvirkninger af miljøet.

Tillægget samt miljøvurderingsrapporten blev endelig godkendt på Byrådsmøde den 5. maj 2022.

Kommunes vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Sider