logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opstille 35 mobile tiny houses og lovliggørelse af legeplads samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens

20.05.2022 -- trte@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at:
 opstille op til 35 mobile tiny houses på op til 20 m2 (grundareal per mobilt tiny houses) på campingpladsen.
 lovliggørelse af eksisterende legeplads.

beliggende på matr. nr. 197, 174, 196 samt en del af 498 og 93 Sønderby, Kegnæs, der ligger på Østerbyvej 51, Østerby, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven. Se bilag 1-5.

Vedtaget tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2016 – 2021, Norborg Resort samt miljøvurdering af tillægget

18.05.2022 -- Tim Heuschkel

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2016-2021, Norborg Resort incl. miljøvurdering.

Tillægget danner rammerne for spildevandskloakering af Nordborg Resort samt etablering af regnvandslaug i området.

Der er foretaget en miljøvurdering af spildevandplanstillægget, som viser, at projektet ikke medfører væsentlige påvirkninger af miljøet.

Tillægget samt miljøvurderingsrapporten blev endelig godkendt på Byrådsmøde den 5. maj 2022.

Kommunes vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Landzonetilladelse til at etablere en afskærmende jordvold

12.05.2022 -- Louise Johannesen

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere en afskærmende jordvold syd for og langs adgangsvejen fra Felstedvej til biogasanlægget ved Kværs på ejendommen matr.nr. 125 Ladegård, Kværs, der ligger på Felstedvej 35, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 503 Skovby, Lysabild, der ligger på Skovbyvej 73a, 6470 Sydals

12.05.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere et solcelleanlæg på den sydvendte tagflade af bygningen på ejendommen matr.nr. matr.nr.1105b, Skovby, Lysabild, der ligger på Skovbyvej 73 A, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Vedtaget lokalplan for boligområde ved det gamle gartneri i Blans

12.05.2022 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 27. april 2022 vedtaget lokalplan 5.4-1 for boligområde ved det gamle gartneri i Blans endeligt.

Formålet med lokalplanen er skabe mulighed for udstykning og bygge åben-lav eller tæt-lav bebyggelse.

Bemærkninger til lokalplanen har medført blandt andet følgende ændringer:

Sider