logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Lokalplan for boligbyggeri på Sønderborg Nordhavn

24.09.2013 -- jhei@sonderborg.dk

Sønderborg Byråd har den 11. september 2013 vedtaget lokalplan nr. 4.2-11 for boligbyggeri på Sønderborg Nordhavn. 

Formålet med lokalplanen er at området udvikles i overensstemmelse med hovedidéerne i Frank Gehrys masterplan og Designguide Sønderborg Nordhavn, samt at der kan opføres bebyggelse til boligformål. 

Der har ingen bemærkninger været i høringsperioden. 

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Endelig vedtagelse af lokalplan for Påkjær Vænge i Nybøl

24.09.2013 -- jhei@sonderborg.dk

Sønderborg Byråd har den 11. september 2013 vedtaget lokalplan nr. 4 .2-2 for Påkjær Vænge, Nybøl endeligt.

Formålet med lokalplanen er at omdanne området til parcelhusgrunde i stedet for tæt lav bebyggelse, som der tillades i den tidligere lokalplan.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

 

Landzonetilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt for solcelleanlæg

17.09.2013 -- jhei@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på ca. 505 m2 på tag på ejendommen matr.nr. 58b Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Sønderborg Kommune har samtidig på baggrund af en VVM-screening vurderet, at anlægget ikke er VVM-pligtigt, jfr. BEK nr. 1510 af 15. dec. 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM),

Sider