logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ikke VVM-pligt af etablering af telt på Danfoss Universe A/S, Mads Patent vej 1, 6430 Nordborg

25.04.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har den 25.marts 2013 modtaget en vvm-anmeldelse af etablering af telt til forskellige event på Danfoss Universe A/S, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg.

Sønderborg Kommune har gennemført en screening af projektet i forhold til bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).

Kommunen har på baggrund af screeningen truffet afgørelse den 25. april 2013 om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Projektet vurderes ikke at ville medføre væsentlige indvirkninger på miljøet.

§ 11 godkendelse til kvæg produktion på adressen Stensigmose 4, 6310 Broager

03.04.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har den 2.4.2013 meddelt miljøgodkendelse til: Ændring af gulvet fra dybstrøelse til sengestald på Stensigmose 4, 6310 Broager. Der sker ingen udvidelse af dyreholdet på 108 malkekøer, 23 småkalve tung race, 55 tyrekalve tung race og 20 høns svarende til 150,81 DE.

Godkendelsen omfatter desuden udbringning af husdyrgødning på 120,58 ha. Herudover er der 27,78 ha som afgræsses permanent udenfor udbringningsarealet ha.

Miljøgodkendelse til ikke-godkendelsespligt for Unicon A/S

18.03.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har den 18. marts 2013 meddelt miljøgodkendelse til: Unicon A/S, Rønsdam, 6400 Sønderborg 

Sønderborg Kommune vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, er derfor ikke nødvendig. 

Spørgsmål om afgørelsen kan rettes til Miljøafdelingen på tlf. 8872 4083 eller som mail til miljo@sonderborg.dk.

Klagevejledning

Miljøgodkendelse til svineproduktion.

17.03.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 21.700 smågrise 7,2-33 kg og 2.500 slagtesvin 30-115 kg, svarende til 193,79 DE, på ejendommen Overballe 23, 6310 Broager, samt udbringning af husdyrgødning på 197,55 ha tilhørende bedriften.

Godkendelsen omfatter alle arealer, der drives under bedriften, CVR-nr.: 27123910.

Miljøgodkendelse for Omnicon A/S

14.03.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har den 4. marts 2013 meddelt miljøgodkendelse til: Omnicon A/S, Stødagervej 2-6, 6400 Sønderborg.

Der gives tillæg til udvidelse med nye lagerhaller til returcontainere, flytning/nyindretning af vaskeplads til returcontainere samt udvidelse af produktionskapacitet. Samtidig med tillæg til godkendelsen er den eksisterende godkendelse blevet revurderet. Tillæg til godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33 og revurderingen meddeles som et påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 a. 

Miljøgodkendelse til Sønderborg Værktøjsfabrik A/S

14.03.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har den 4. marts 2013 meddelt miljøgodkendelse til: Sønderborg Værktøjsfabrik A/S, Elholm 6, 6400 Sønderborg. Der gives miljøgodkendelse til etablering og drift af nyt maskinværksted på Elholm 6. Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Spørgsmål om afgørelsen kan rettes til Miljøafdelingen på tlf. 8872 4083 eller som mail til miljo@sonderborg.dk.

Sider