logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Accept af anmeldelse af gyllebeholder

25.05.2022 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune meddeler accept af, at den anmeldte gyllebeholder på Busholmvej 5, 6310 Broager (matr. 5, Iller, Broager) kan opføres på det oplyste grundlag, da den overholder betingelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12.

Sønderborg Kommune har også truffet afgørelse om, at der kan gives dispensation for afstandskravet til søen syd for bygningsmassen på Busholmvej 5, 6310 Broager.

Landzonetilladelse til at opstille 35 mobile tiny houses og lovliggørelse af legeplads samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens

20.05.2022 -- trte@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at:
 opstille op til 35 mobile tiny houses på op til 20 m2 (grundareal per mobilt tiny houses) på campingpladsen.
 lovliggørelse af eksisterende legeplads.

beliggende på matr. nr. 197, 174, 196 samt en del af 498 og 93 Sønderby, Kegnæs, der ligger på Østerbyvej 51, Østerby, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven. Se bilag 1-5.

Vedtaget tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2016 – 2021, Norborg Resort samt miljøvurdering af tillægget

18.05.2022 -- Tim Heuschkel

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2016-2021, Norborg Resort incl. miljøvurdering.

Tillægget danner rammerne for spildevandskloakering af Nordborg Resort samt etablering af regnvandslaug i området.

Der er foretaget en miljøvurdering af spildevandplanstillægget, som viser, at projektet ikke medfører væsentlige påvirkninger af miljøet.

Tillægget samt miljøvurderingsrapporten blev endelig godkendt på Byrådsmøde den 5. maj 2022.

Kommunes vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Landzonetilladelse til at etablere en afskærmende jordvold

12.05.2022 -- Louise Johannesen

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere en afskærmende jordvold syd for og langs adgangsvejen fra Felstedvej til biogasanlægget ved Kværs på ejendommen matr.nr. 125 Ladegård, Kværs, der ligger på Felstedvej 35, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Sider