logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt til Danfoss Power Solutions ApS, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

26.04.2022 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 26. april 2022 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Danfoss Power Solutions ApS, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1 og miljøvurderingslovens § 21.  Virksomheden har søgt om at etablere et sprøjtemaleanlæg med tilhørende forbehandlingsanlæg og decentralt kemilager i bygning L16.

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er til den 24. maj 2022.

Aktindsigt

Landzonetilladelse til at opføre et nyt sognehus samt terrænregulering i forbindelse med byggeriet på ejendommen matr.nr. 66 Notmark Ejerlav, Notmark, der ligger på Kirkepladsen 1, 6440 Augustenborg

25.04.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt sognehus samt terrænregulering på ejendommen matr.nr. 66 Notmark Ejerlav, Notmark, der ligger på Kirkepladsen 1, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Afgørelse om ikke VVM-pligt af Als Flugtskydningsklub, Færgevej 3b, 6430 Nordborg

13.04.2022 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 13. april 2022 truffet afgørelse om, at etablering af støjvolde med brug af lettere forurenet jord (kategori 2 jord) ved Als Flugtskydningsklub, Færgevej 3b, 6430 Nordborg, ikke er VVM-pligtig.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 11. maj 2022

 

Landzonetilladelse til at terrænregulere med kategori 2 jord

13.04.2022 -- giad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at terrænregulere eksisterende støjvolde med kategori 2 jord, så de lever op til krav om støjdæmpning, og reetablering af terræn til 2007-niveau med ren jord på ejendommen matr.nr. 1279 Nordborg, der ligger på Færgevej 3B, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Sider