logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Restaureringsprojekt i Holbæk og Vadebæk

16.07.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand & Natur, har udarbejdet et forslag til et vandløbsrestaureringsprojekt i Holbæk og Vadebæk ved Sønderborg. Projektet en del af implementering af Statens Vandområdeplan 2015-2021 for hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland. Realisering af projektet er medvirkende til at forbedre de fysiske forhold i Holbæk og Vadebæk, og forbedre muligheden for at opfylde statens miljømål om God Økologisk Tilstand i vandløbsforekomsten. Der kan kommes med indsigelser m.m. i en 8 ugers periode til og med 10. september 2020.

Regulering af rørlagt vandløb ved Kær på matr. nr. 311, 143 og 185, Kær, Ulkebøl

13.07.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har udarbejdet et forslag til regulering af et drænrør, som er et tilløb til vandløb 5, Boelsenge/Ormstoft. Projektet er en forflytning af en ca. 250 m lang drænledning. Der kan kommes med indsigelser m.m. til projektet frem til og med den 10. august 2020.

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til IE- husdyrbrug

10.07.2020 -- antn@sonderborg.dk

Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2. Ansøgningen er indsendt for at få godkendelse til, at kunne producere efter de nye fleksible regler, hvor produktionsarealerne godkendes samt godkendelse til en ny slagtesvinsstald. Når godkendelsen er meddelt, kan ansøger frit producere uden begrænsninger i alder ind og ud samt antal dyr på stald. Den nye slagtesvinestald ønskes placeret nord for de eksisterende slagtesvinestalde. Denne stald skal forbindes med den eksisterende slagtesvinsstalde med en drivgang.

Restaurering af Vadebæk på matr. nr. 13, Sønderskov, Ulkebøl

10.07.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand & Natur, har modtaget en ansøgning fra Vandplejen A. N. A. De søger om at udlægge gydegrus og placere enkelte store sten på en kortere strækning af vandløbet Vadebæk i Sønderskoven på Als. Projektet sendes i høring i 8 uger, og indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til projektet kan sendes til Bettina Pohle på mailadresse: bepo@sonderborg.dk frem til og med 4. september 2020.

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse til IE- husdyrbrug

10.07.2020 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Felstedvej 39, 6300 Gråsten.

Der er ansøgt om tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 4. I forbindelse med godkendelsen fra 2019 blev der godkendt en udvidelse af en karantænestald i et eksisterende maskinhus. Ansøger er nu kommet frem til, at han hellere vil bygge en ny staldbygning vest for maskinhuset. Bygningsmæssigt omhandler ansøgningen etablering af en karantænestald på 19,65 m x 22,73 m. 

Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

Sider