logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Hovedgruppe 01 omfatter bl.a. sager, der administreres/behandles i henhold til følgende lovgivning:

 • Lbk. om planlægning (planloven)(nr. 883 af 18.08.04)
 • Lbk. om byfornyelse og udvikling af byer (Byfornyelsesloven)(nr. 1083 af 03.11.06)
 • Lov om kolonihaver (nr. 476 af 07.06.01)
 • Lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål (jordfordelingsloven)(nr. 535 af 24.06.05)
 • Lbk. om landbrugsejendomme (nr. 947 af 12.09.06)
 • Lbk. om drift af landbrugsjorder (nr. 434 af 09.06.04)
 • Lbk. om byfornyelse og udvikling af byer (Byfornyelsesloven)(nr. 1083 af 03.11.06)
 • Lbk. om planlægning (planloven)(nr. 883 af 18.08.04)
 • Bekendtgørelse af landbrugslov (nr. 598 af 15.07.99)
 • Lbk. om udstykning og anden registrering i matriklen (udstykningsloven)(nr. 494 af 12.06.03)
 • Lbk. om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven)(nr. 884 af 18.08.04)
 • Lov om skove (nr. 453 af 09.06.04)
 • Lov om nationalparker (nr. 533 af 06.06.07)
 • Lbk. om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven)(nr. 1165 af 27.11.06)
 • Lbk. om råstoffer (råstofloven)(nr. 886 af 18.08.2004)
 • Lbk. om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Bygningsfredning- og bevaringsloven)(nr. 911 af 14.10.01)
 • Museumslov (nr. 1505 af 14.12.06)
 • Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte samt reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land (nr. 1328 af 20.11.06)
 • Bek. om bygge- og beskyttelseslinjer (Byggelinjebekendtgørelsen)(nr 945 af 16.09.04)
 • Bek. om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (nr. 408 af 01.05.07)
 • Bek. om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning (nr. 335 af 26.03.07)
 • Bek. om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter (nr. 1349 af 11.12.06)
 • Bek. om pleje af fredede arealer og om tilsyn (nr. 951 af 16.09.04)
 • Bek. om pleje af og tilsyn med fortidsminder (Plejebekendtgørelsen) (nr. 1514 af 14.12.06)
 • Bek. om beskyttede sten- og jorddiger og lignende (Digebekendtgørelsen) (nr. 1511 af 14.12.06)
 • Bek. om beskyttede naturtyper (Naturtypebekendtgørelsen)(nr. 1172 af 20.11.06)
 • Bek. om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (nr. 408 af 01.05.07)
 • Bek. om pleje af fredede arealer og om tilsyn (nr. 951 af 16.09.04)
 • Bek. om fredning af Agger Tange mv. (nr. 348 af 20.04.96)
 • Bek. om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (nr. 1335 af 06.12.06)
 • Bek. om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelse)(nr. 1006 af 20.10.05)
 • Bek. om reglerne i lov om landbrugsejendomme (nr. 421 af 03.06.05)
 • Bek. om bekæmpelse af kæmpebjørneklo (nr. 17 af 13.01.06)

Journalgrupperne i hovedgruppe 01 omfatter sager vedrørende fysisk planlægning.

Sager om antenne- og sendemasters placering journaliseres under gruppe 01.01 eller 01.02, alt efter om det er sager om andre myndigheders planer eller sager knyttet til kommuneplan/lokalplan.