logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Emnet dækker sager om beskyttede naturtyper, søer, vandløb, moser, enge, strandenge, heder og overdrev.

Landzonetilladelse til at grave en sø og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at oprense to søer, matr. nr. 133 og 136 Notmark Ejerlav, Notmark

20.11.2019 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at grave en sø og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at oprense to søer, matr. nr. 133 og 136 Notmark Ejerlav, Notmark.

Landzonetilladelse til oprensning og udvidelse af sø

28.09.2016 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at udvide en sø fra ca. 250 m2 til ca. 650 m2. Kommunen dispenserer samtidig fra § 3 i naturbeskyttelsesloven til oprensning og udvidelse af søen på matr.nr. 14 Sønderskov, Ulkebøl. Placering fremgår af nedenstående kort.
Tilladelse til udvidelse af sø gives efter § 35, stk. 1, jf. § 65, stk. 1 i Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529, 24. september 2015.
Kommunen dispenserer i medfør af § 3 stk. 1, jf. § 65, stk. 3 i Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8.december 2015.

Landzonetilladelse og dispensation til oprensning og udvidelse af sø

24.08.2016 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at oprense og udvide sø. Kommune giver samtidig dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven til udvidelse og oprensning af sø på beskyttet strandeng, på ejendommen matr. nr. 566 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg.
Tilladelse til udvidelse af sø gives efter § 35, stk. 1, jf. § 65, stk. 1 i Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529, 24. september 2015. Kommunen dispenserer i medfør af § 3 stk. 1, jf. § 65, stk. 3 i Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1578 af 13. juli 2015.

Landzonetilladelse og dispensation til reetablering af vådområde

24.08.2016 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at foretage skrab af jord i et område på ca. 300 m2. Kommunen giver samtidig dispensation fra § 3 i naturbeskyttelses-loven til at foretage afskrab af organisk materiale på ejendommen matr. nr. 649 Holm, Nordborg.
Tilladelse til reetablering af vådområde gives efter § 35, stk. 1, jf. § 65, stk. 1 i Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529, 24. september 2015. Kommunen dispenserer i medfør af § 3 stk. 1, jf. § 65, stk. 3 i Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1578 af 13. juli 2015.

Landzonetilladelse og dispensation til oprensning og udvidelse af sø

24.08.2016 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at oprense og udvide sø. Kommune giver samtidig dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven til udvidelse og oprensning af sø på beskyttet strandeng, på ejendommen matr. nr. 508 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg.
Tilladelse til udvidelse af sø gives efter § 35, stk. 1, jf. § 65, stk. 1 i Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529, 24. september 2015.
Kommunen dispenserer i medfør af § 3 stk. 1, jf. § 65, stk. 3 i Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1578 af 13. juli 2015.

Sider