logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Emnet er til sager, hvor kommunen som vandløbsmyndighed fastsætter bestemmelse omkring regulering af eksisterende vandløb og anlæg af nye vandløb ifølge vandløbslovens kap. 6 samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. §§ 3-5.

Regulering af dræn på matr. nr. 10, Kværs Ejerlav, Kværs, i oplandet til Hundsbjerg Bæk og Gejl Å

29.09.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en ansøgning fra Lertranskøb I/S om lovliggørelse af en allerede udført omlagt dræning og tilladelse til regulering af en eksisterende dræning på matr. nr. 10, Kværs Ejerlav, Kværs. Projekterne udføres i forbindelse med indvinding af ler, hvor arealerne efterbehandles med grubning og fornødent dræning. Projektforslagene er i høring i 4 uger frem til den 27. oktober 2020.

Høring af projekt om regulering af dræn hvorved to små søer genskabes – vest for Helved

12.08.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en ansøgning om regulering af dræn i forbindelse med et naturprojekt, hvor der genskabes to bortdrænede søer ved afbrydelse af dræn. Projektet er del af bestræbelserne på at skabe et større naturområde med småsøer og vådområder på Midtals.
Projektet lægges hermed frem i 4 ugers offentlig høring.
 

Tilladelse til regulering - forflytning af drænrør nord for Ingolf Nielsensvej på Kær. Afgørelse efter vandløbsloven

11.08.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand & Natur, har modtaget en intern ansøgning om regulering af et rørlagt vandløb på matr. nr. 143, 311 og 185. Kær, Ulkebøl. Kommunen har givet tilladelse til projektet, og tilladelsen kan påklages frem til og med den 8. september 2020.

Regulering af rørlagt vandløb ved Kær på matr. nr. 311, 143 og 185, Kær, Ulkebøl

13.07.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har udarbejdet et forslag til regulering af et drænrør, som er et tilløb til vandløb 5, Boelsenge/Ormstoft. Projektet er en forflytning af en ca. 250 m lang drænledning. Der kan kommes med indsigelser m.m. til projektet frem til og med den 10. august 2020.

Tilladelse til regulering af vandløb efter Vandløbslovens § 17. Bønnelykke Rende på matr. nr. 273, Helved, Notmark

04.06.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en ansøgning om at nedlægge de øverste 100 meter af det rørlagte, private vandløb, Bønnelykke Rende, og lave en sø. Tilladelsen til projektet kan påklages i 4 uger frem til og med den 2. juli 2020.

Tilladelse til regulering af privat rørlagt vandløb på matr. nr. 3a, Broager Ejerlav, Broager.

19.05.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en ansøgning om regulering af et privat, rørlagt vandløb på matr. nr. 3a, Broager Ejerlav, Broager. Vandløbet er et tilløb til Elsbæk. Projektet er opstået som led i separat-kloakering af Broager, hvor der etableres et forsinkelsesbassin på samme matrikel. Afgørelsen kan påklages i 4 uger frem til og med den 16. juni 2020.

Sider