logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse til IE- husdyrbrug

10.07.2020 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Felstedvej 39, 6300 Gråsten.

Der er ansøgt om tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 4. I forbindelse med godkendelsen fra 2019 blev der godkendt en udvidelse af en karantænestald i et eksisterende maskinhus. Ansøger er nu kommet frem til, at han hellere vil bygge en ny staldbygning vest for maskinhuset. Bygningsmæssigt omhandler ansøgningen etablering af en karantænestald på 19,65 m x 22,73 m. 

Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

Landzonetilladelse til at lovliggøre og udvide et autoværksted

02.07.2020 -- tjje@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til det eksisterende autoværksted, samt til en tilbygning på ca. 28 m2, på ejendommen matr.nr. 369, Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Lundtoftvej 16, Kværs, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse og opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Ikke VVM-pligt af midlertidig arbejdsplads, del af matrikel nr. 525 Kværs Ejerlav, Kværs, 6300 Gråsten

09.06.2020 -- llni@sonderborg.dk

Ikke VVM-pligt af midlertidig arbejdsplads, del af matrikel nr. 525 Kværs Ejerlav, Kværs, 6300 Gråsten

Sønderborg Kommune har den 9. juni 2020 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 7. juli 2020.

Landzonetilladelse til at opføre en ny helårsbeboelse

08.06.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre enfamiliehus på 180 m², indbygget carport på 52 m² samt overdækning på 10 m² og terrænregulering på ejendommen matr.nr. 280, Adsbøl, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Egevej 11, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sider