logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Vedtaget tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2016 – 2021, Norborg Resort samt miljøvurdering af tillægget

18.05.2022 -- Tim Heuschkel

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2016-2021, Norborg Resort incl. miljøvurdering.

Tillægget danner rammerne for spildevandskloakering af Nordborg Resort samt etablering af regnvandslaug i området.

Der er foretaget en miljøvurdering af spildevandplanstillægget, som viser, at projektet ikke medfører væsentlige påvirkninger af miljøet.

Tillægget samt miljøvurderingsrapporten blev endelig godkendt på Byrådsmøde den 5. maj 2022.

Kommunes vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vedtaget lokalplan for Nordals Ferieresort

06.05.2022 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 05. maj 2022 vedtaget lokalplan 1.2-4 for Nordals Ferieresort med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2 endeligt.

Formålet med lokalplanen er at sikre at der kan etableres et ferieresort bestående af bl.a. feriehuse, centerfaciliteter, strandpromenade, landdele af en pier samt bebyggelse til rekreative aktiviteter og to sommerhusområder.

Desuden har lokalplanen til formål at sikre mulighed for at udlægge arealerne til fælles friarealer med mulighed for opholds- og legepladser.

Miljøgodkendelse til etablering af støjvolde med lettere forurenet jord til Als Flugtskydningsklub, matrikel 1279, Nordborg Ejerlav, 6430 Nordborg

26.04.2022 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 26. april 2022 meddelt afgørelse om Miljøgodkendelse til etablering af støjvolde med lettere forurenet jord til Als Flugtskydningsklub, matrikel 1279, Nordborg Ejerlav, Nordborg, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 24. maj 2022.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt til Danfoss Power Solutions ApS, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

26.04.2022 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 26. april 2022 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Danfoss Power Solutions ApS, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1 og miljøvurderingslovens § 21.  Virksomheden har søgt om at etablere et sprøjtemaleanlæg med tilhørende forbehandlingsanlæg og decentralt kemilager i bygning L16.

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er til den 24. maj 2022.

Aktindsigt

Forslag til lokalplan for et boligområde ved Jeppesdam, Tingholm og Kildebæk i Guderup, Nordborg

19.04.2022 -- Tim Heuschkel

Teknik-, By- og Boligudvalget har den 5. april 2022 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan 1.1-3 for et boligområde ved Jeppesdam, Tingholm og Kildebæk i Guderup, Nordborg. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre et projekt, som Sønderborg Kommune har modtaget fra Nordborg Andelsboligforening. Projektforslaget rummer 16 almene familieboliger, der opføres som tæt-lav rækkehuse med egen have, hvor de eksisterende stiforbindelser bevares og understøtter fællesskabet og nærværet mellem områdets beboere.

Afgørelse om ikke VVM-pligt af Als Flugtskydningsklub, Færgevej 3b, 6430 Nordborg

13.04.2022 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 13. april 2022 truffet afgørelse om, at etablering af støjvolde med brug af lettere forurenet jord (kategori 2 jord) ved Als Flugtskydningsklub, Færgevej 3b, 6430 Nordborg, ikke er VVM-pligtig.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 11. maj 2022

 

Landzonetilladelse til at terrænregulere med kategori 2 jord

13.04.2022 -- giad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at terrænregulere eksisterende støjvolde med kategori 2 jord, så de lever op til krav om støjdæmpning, og reetablering af terræn til 2007-niveau med ren jord på ejendommen matr.nr. 1279 Nordborg, der ligger på Færgevej 3B, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Nedrivningsanmeldelse for Firhøjvej 1, Elstrup, 6430 Nordborg

08.04.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af 2 bevaringsværdige bygninger på adressen Firhøjvej 1, Elstrup, 6430 Nordborg. (Bygningsnr. 3 og 6)

Bygningerne står registreret med bevaringsværdier på 3 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

Sider