logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillæg til miljøgodkendelse til Brdr. Schøbers Autoimport ApS

15.05.2018 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 15. maj 2018 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Brdr. Schøbers Autoimport ApS, Østervej 16, Mjels, 6430 Nordborg. Tillægsgodkendelsen giver virksomheden tilladelse til at forøge virksomhedens udendørs oplag af miljøbehandlede biler fra 150 til 205 på virksomhedens eksisterende oplagsplads. Afgørelse om tillægsgodkendelse meddeles efter miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1. 

Klagefristen er til den 12. juni 2018
 
Aktindsigt

Landzonetilladelse og dispensation til at opføre en garagebygning

14.05.2018 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en garage på 195 m² på ejendommen matr.nr. 173 Brandsbøl, Havnbjerg, der ligger på Oksbølvej 50A, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Der gives samtidig dispensation fra Fortidsmindebeskyttelseslinjen. Jævnfør § 18 og § 65 i naturbeskyttelsesloven.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt for Sønderborg Forsynings etablering af 2 nye indvindingsboringer med tilhørende råvandsledning til Havnbjerg Vandværk

09.05.2018 -- ltry@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune, Vand & Natur har iht. Bekendtgørelsen 
om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM) gennemført en screening 
af Sønderborg Forsynings ansøgning om etablering af 
2 nye indvindingsboringer til Havnbjerg Vandværk. 
Formålet med den nye kildeplads er, at forbedre 
forsyningssikkerheden til Nordborg og Havnbjerg, og 
på længere sigt det meste af Nordals.   

Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

16.04.2018 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 16. april 2018 meddelt tillægsgodkendelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1. samt truffet afgørelse om ikke VVM-pligt til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg. Der gives tilladelse til etablering og drift af et spildevandsbehandlingsanlæg i bygning L11. 
Klagefristen er til den 14. maj 2018.

Landzonetilladelse og dispensation til 2 mobile læskure til geder

12.04.2018 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte op til to mobile læskure til geder på maks. 10 m2 per læskur  på ejendommen matr.nr. 75 Mjels, Oksbøl. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Der gives samtidig dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen. Jævnfør § 16 og § 65 i naturbeskyttelsesloven.

Afgørelse om ikke VVM-pligt for et øget oplag af biler

08.03.2018 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 15. december 2017 modtaget ansøgning fra virksomheden Brdr. Schøbers Autoimport ApS, om tilladelse til at oplagre 205 miljøbehandlede biler på et udendørs areal på Østervej 16, 6430 Nordborg, matr.nr. 97a Mjels, Oksbøl. Projektet omfatter tilladelse til at forøge det udendørs oplag af miljøbehandlede biler fra 150 til 205 biler.

Autoophug er opført på bilag 2, punkt 11e): Skrotoplagring, herunder oplagring af biler til ophugning

Landzonetilladelse til øget oplag

08.03.2018 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver, som ansøgt, landzonetilladelse til et oplag på op til 205 miljøbehandlede biler på ejendommen matr. nr. 97a Mjels, Oksbøl, der ligger på Østervej 16, Mjels, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Bilerne står i ét lag på terræn, og der sker ikke en fysisk udvidelse af oplagsarealet, da der er tale om en lovliggørelse af eksisterende forhold.

Sider