logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Universe Science Park, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg

13.12.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 13. december 2021 meddelt tillægsgodkendelse til Universe Science Park, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Universe Science Park har søgt om udvidelse af aktiviteterne i parken.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 13. december 2021 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 10. januar 2022.

Aktindsigt

Tillæg til miljøgodkendelse til Steel Products DFT A/S

12.10.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 12. oktober 2021 meddelt tillægsgodkendelse til Steel Products DFT A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg i forbindelse med etablering og drift af metalbearbejdende anlæg, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 9. november 2021.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Landzonetilladelse til at etablere autoværksted i eksisterende udhus på Kanalvej 5, 6430 Nordborg

11.10.2021 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at delvist at ændre anvendelsen fra udhus til erhvervsmæssig autoværksted, på ejendommen matr.nr. 30, Elstrup, Egen, der ligger på Kanalvej 5, 6430 Østerholm. Det drejer sig om et udhus på 540 m2, hvor 150 m2 skal ændres til et erhvervsmæssig autoværksted. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Nedrivningsanmeldelse for Storegade 51, 6430 Nordborg

31.08.2021 -- JimHemmje

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på adressen Storegade 51, 6430 Nordborg.

Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

Landzonetilladelse til at etablere et regnvandsbassin på ejendommen matr.nr. 75 Guderup, Egen

03.08.2021 -- Louise Johannesen

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et regnvandsbassin på ejendommen matr.nr. 75 Guderup, Egen, der ligger umiddelbart syd for Nymøllevej 8, Egen, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Sider