logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Høring af projekt om regulering af privat rørlagt vandløb og etablering af minivådområde og dræn

27.09.2019 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget et forslag til regulering af det private rørlagte vandløb, Bokhøjs Grøft og etablering af dræn. Ansøger ønsker at etablere et minivådområdeanlæg, der har til formål af fjerne kvælstof og fosfor.  
Projektet lægges hermed frem i 4 ugers offentlig høring.
 

Landzonetilladelse til opførelse af en lade

03.09.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en lade på 106 m² til opbevaring af veteranbiler på ejendommen matr.nr. 21
Bro, Ketting, der ligger på Gammel Brovej 4, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35 stk. 1 i planloven.

Der gives samtidig dispensation fra Sø- og Åbeskyttelseslinjen. Jævnfør § 16 og § 65 i naturbeskyttelsesloven.

Sider