logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Use for narrow pages

Landzonetilladelse til at lovliggøre og udvide et autoværksted

02.07.2020 -- tjje@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til det eksisterende autoværksted, samt til en tilbygning på ca. 28 m2, på ejendommen matr.nr. 369, Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Lundtoftvej 16, Kværs, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse og opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af terrænregulering, del af matrikel 343 Asserballeskov, Asserballe, 6440 Augustenborg

25.06.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 25. juni 2020 meddelt miljøgodkendelse til Friis A/S, Glansager 6, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Friis A/S har søgt om terrænregulering på en del af matrikel 343 Asserballeskov, Asserballe.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 25. juni 2020 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 23. juli 2020.

Aktindsigt

Landzonetilladelse til udstykning

24.06.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at frastykke del af ejendommen matr.nr. 7a m.fl. Blans, Ullerup, der ligger på Blansskovvej 4 og 6, 6400 Sønderborg og overføre denne del til en selvstændig ejendom, der ligger på Blansskovvej 3 – 5, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 om udstykning i planloven.

Forudgående høring i forbindelse med ændring af Sønderborg Kommunes regulativ for jord

23.06.2020 -- llni@sonderborg.dk

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 9. juni 2020 vedtaget at sende et forslag til nyt regulativ for jord i Sønderborg Kommune i offentlig høring.

Forslag til regulativ for jord er fremlagt til offentlig høring i perioden fra den 24. juni 2020 til den 22 juli 2020.

Se regulativforslaget nederst på siden under "Dokumenter"

Forslaget til regulativ for jord implementerer folketingets forbudt mod generelle administrationsgebyrer til erhverv.

Fremover bliver jordflytningsgebyret opkrævet som en del af de øvrige affaldsgebyrer.

Sider