logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Høring om nedlæggelse af den offentlig vej, Gildbrovej, 6430 Nordborg

24.01.2020 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune planlægger at nedlægge den offentlige vej Gildbrovej, der bl.a. er adgangsvej for Gildbrovej 2, 6430 Nordborg samt flere Danfoss A/S ejendomme. Ved nedlæggelsen vil arealet udgå som vejareal og blive overdraget til Danfoss A/S – se oversigtskort.

Efter Vejlovens § 132, stk. 1 kan der klages over retlige spørgsmål i forbindelse med beslutningen. En evt. klage skal sendes til:
Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrsgade 43, 5. sal
1577 København V.

Tillæg til miljøgodkendelse til LINAK Profiles ApS, Rønsdam 60

23.01.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 23. januar 2020 meddelt tillægsgodkendelse til LINAK Profiles ApS, Rønsdam 60, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. LINAK Profiles ApS har søgt om forlængelse af transportkæden på deres pulvermaleanlæg. Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 20. februar 2020.

Aktindsigt

Åstedsforretning

16.01.2020 -- Tim Heuschkel

Det annonceres herved, at Sønderborg Kommune i medfør af bestemmelserne i kap. 10 i Lov om Offentlige Veje m.v. (Lov nr. 1520 af 27. december 2014, med senere ændringer) afholder åstedsforretning i anledning af beslutning om at erhverve de fornødne rettigheder til etablering af cykelsti langs dele af Kegnæsvej og Nørre Landevej, Sydals, således at der skabes bedre trafikale forhold for cyklisterne på den pågældende strækning.

Følgende matr.nr. berøres:

Landzonetilladelse til at etablere et nedsivningsanlæg til husspildevand i en sandmile

15.01.2020 -- tjje@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til som ansøgt, at etablere et nedsivningsanlæg til husspildevand i en 45 msandmile på 70-100 cm højde, på ejendommen matr.nr. 54 Blans, Ullerup, der ligger på Blansskov 3, 6400 Sønderborg, jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Sider