logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forslag til lokalplan for boligområdet Mariehøj i Broager

13.01.2014 -- jhei@sonderborg.dk

Sønderborg Byråd har den 18. december 2013 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 6.1-7 for Boligområde Mariehøj. Samtidig er miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er, at området anvendes til boliger i form af åben-lav bebyggelse til helårshuse. 

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. 

Erhvervsudvalget

02.01.2014 -- aeci@sonderborg.dk

Erhversvudvalget varetager kommunens indsats på erhvervsområdet, hvor der gennem enheden Erhvervsservice arbejdes på at fremme iværksætteri, virksomhedsservice og den fælles indgang for virksomheder til kommunen. Samtidig har udvalget dialog med erhvervslivet inklusiv de små og mellemstore virksomheder.

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til nedrivning af lade og genopførelse efter stormskade

23.12.2013 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til at nedrive lade og genopføre den matr.nr. 4, Notmark Ejerlav, Notmark der ligger på Notmark 32, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35,
stk. 1 og §56, stk.1 i planloven.

 

Social- og Seniorudvalget

20.12.2013 -- aeci@sonderborg.dk

Social- og Seniorudvalget er ansvarlig for pleje, tilbud og støtte til ældre og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

For voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne er udvalget blandt andet ansvarlig for socialpædagogisk bistand samt beskyttede beskæftigelses- og aktivitetstilbud.   

På seniorområdet har udvalget blandt andet ansvar for personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje og madservice. Desuden står udvalget for køkkener og madservice.

Forslag til vandforsyningsplan i høring

19.12.2013 -- JimHemmje

Sønderborg Kommune, afdeling Vand og Jord, har udarbejdet et forslag til vandforsyningsplan. Planen beskriver vandforsyningen i kommunen i dag og hvilke visioner kommunen har til vandforsyningen frem til 2022.

I forbindelse med planen, er det undersøgt om arbejdet med planen vil give anledning til virkninger på miljøet. Screeningen viser, at arbejdet ikke bør have indflydelse på miljøet.

Sider