logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktion

23.07.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har den 24. juli 2013 meddelt miljøgodkendelse til:

Udvidelse af et eksisterende dyrehold på Amtsvejen 62, 6400 Sønderborg fra 580 årssøer med en årlig produktion af 16.800 smågrise 8-18 kg, 270 polte 30-100 kg og 4 heste 300-500 kg, svarende til 179,1 DE til 680 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, 20.500 smågrise 7,4 – 34 kg, 700 slagtesvin 34 – 107 kg og 4 heste 300-500 kg, svarende til 289,48 DE. Der er desuden meddelt godkendelse til etablering af en ny smågrisestald, en ny gyllebeholder og opsætning af 3 fodersiloer.

Afgørelse om ikke VVM-pligt, markvanding, Møllevej 5, Nybøl, 6400 Sønderborg

01.07.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune, Vand & Jord har iht. Bek. om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) gennemført en screening af Marie og Peter Bertrams ansøgning om fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra Møllevej 5, Nybøl, 6400 Sønderborg.

Tillæg til miljøgodkendelse til Danfoss Universe A/S

29.05.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har den 30. maj 2013 meddelt miljøgodkendelse til Danfoss Universe A/S, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg, som vil etablere et telt til events, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 27. juni 2013. 

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.  

Ikke VVM-pligt af etablering af telt på Danfoss Universe A/S, Mads Patent vej 1, 6430 Nordborg

25.04.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har den 25.marts 2013 modtaget en vvm-anmeldelse af etablering af telt til forskellige event på Danfoss Universe A/S, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg.

Sønderborg Kommune har gennemført en screening af projektet i forhold til bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).

Kommunen har på baggrund af screeningen truffet afgørelse den 25. april 2013 om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Projektet vurderes ikke at ville medføre væsentlige indvirkninger på miljøet.

Sider