logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afgørelse om ikke VVM-pligt, markvanding, Møllevej 5, Nybøl, 6400 Sønderborg

01.07.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune, Vand & Jord har iht. Bek. om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) gennemført en screening af Marie og Peter Bertrams ansøgning om fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra Møllevej 5, Nybøl, 6400 Sønderborg.

Tillæg til miljøgodkendelse til Danfoss Universe A/S

29.05.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har den 30. maj 2013 meddelt miljøgodkendelse til Danfoss Universe A/S, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg, som vil etablere et telt til events, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 27. juni 2013. 

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.  

Ikke VVM-pligt af etablering af telt på Danfoss Universe A/S, Mads Patent vej 1, 6430 Nordborg

25.04.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har den 25.marts 2013 modtaget en vvm-anmeldelse af etablering af telt til forskellige event på Danfoss Universe A/S, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg.

Sønderborg Kommune har gennemført en screening af projektet i forhold til bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).

Kommunen har på baggrund af screeningen truffet afgørelse den 25. april 2013 om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Projektet vurderes ikke at ville medføre væsentlige indvirkninger på miljøet.

§ 11 godkendelse til kvæg produktion på adressen Stensigmose 4, 6310 Broager

03.04.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har den 2.4.2013 meddelt miljøgodkendelse til: Ændring af gulvet fra dybstrøelse til sengestald på Stensigmose 4, 6310 Broager. Der sker ingen udvidelse af dyreholdet på 108 malkekøer, 23 småkalve tung race, 55 tyrekalve tung race og 20 høns svarende til 150,81 DE.

Godkendelsen omfatter desuden udbringning af husdyrgødning på 120,58 ha. Herudover er der 27,78 ha som afgræsses permanent udenfor udbringningsarealet ha.

Miljøgodkendelse til ikke-godkendelsespligt for Unicon A/S

18.03.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har den 18. marts 2013 meddelt miljøgodkendelse til: Unicon A/S, Rønsdam, 6400 Sønderborg 

Sønderborg Kommune vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, er derfor ikke nødvendig. 

Spørgsmål om afgørelsen kan rettes til Miljøafdelingen på tlf. 8872 4083 eller som mail til miljo@sonderborg.dk.

Klagevejledning

Sider