logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Restaureringsprojekt i Holbæk og Vadebæk

16.07.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand & Natur, har udarbejdet et forslag til et vandløbsrestaureringsprojekt i Holbæk og Vadebæk ved Sønderborg. Projektet en del af implementering af Statens Vandområdeplan 2015-2021 for hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland. Realisering af projektet er medvirkende til at forbedre de fysiske forhold i Holbæk og Vadebæk, og forbedre muligheden for at opfylde statens miljømål om God Økologisk Tilstand i vandløbsforekomsten. Der kan kommes med indsigelser m.m. i en 8 ugers periode til og med 10. september 2020.

Landzonetilladelse til Bed & Breakfast og ferielejligheder

15.07.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at indrette yderligere 2 værelser til Bed & Breakfast, så der i alt bliver 9 sengepladser. Derudover gives tilladelse til 6 ferielejligheder på ejendommen matr.nr. 3 Klinting, Ulkebøl, der ligger på Søndre Landevej 156, 6400 Søndeborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Revurdering af miljøgodkendelse til skydebanen på Kær Vestermark

15.07.2020 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 15. juli 2020 meddelt revurdering af miljøgodkendelse til 300 og 50 meter skydebaner på Kær Vestermark, Skydebanevej 7, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41.

Klagefristen er den 12. august 2020

Aktindsigt
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Regulering af rørlagt vandløb ved Kær på matr. nr. 311, 143 og 185, Kær, Ulkebøl

13.07.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har udarbejdet et forslag til regulering af et drænrør, som er et tilløb til vandløb 5, Boelsenge/Ormstoft. Projektet er en forflytning af en ca. 250 m lang drænledning. Der kan kommes med indsigelser m.m. til projektet frem til og med den 10. august 2020.

Landzonetilladelse til solcelleanlæg på stativ på terræn

13.07.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere solcelleanlæg på stativ på terræn i 2 rækker med et areal hver på 21 m² og en højde på 2 meter på ejendommen matr.nr. 95 Kær, Ulkebøl der ligger på Hestehave 10, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af areal i landzone.

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til IE- husdyrbrug

10.07.2020 -- antn@sonderborg.dk

Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2. Ansøgningen er indsendt for at få godkendelse til, at kunne producere efter de nye fleksible regler, hvor produktionsarealerne godkendes samt godkendelse til en ny slagtesvinsstald. Når godkendelsen er meddelt, kan ansøger frit producere uden begrænsninger i alder ind og ud samt antal dyr på stald. Den nye slagtesvinestald ønskes placeret nord for de eksisterende slagtesvinestalde. Denne stald skal forbindes med den eksisterende slagtesvinsstalde med en drivgang.

Sider