logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at lovliggøre og udvide et autoværksted

02.07.2020 -- tjje@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til det eksisterende autoværksted, samt til en tilbygning på ca. 28 m2, på ejendommen matr.nr. 369, Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Lundtoftvej 16, Kværs, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse og opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af terrænregulering, del af matrikel 343 Asserballeskov, Asserballe, 6440 Augustenborg

25.06.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 25. juni 2020 meddelt miljøgodkendelse til Friis A/S, Glansager 6, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Friis A/S har søgt om terrænregulering på en del af matrikel 343 Asserballeskov, Asserballe.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 25. juni 2020 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 23. juli 2020.

Aktindsigt

Tilladelse til krydsning af Nordborg Bæk med fjernvarmeledning på matr. nr. 7000ø, Nordborg. Afgørelse efter vandløbsloven

24.06.2020 -- BirgitteH

NIRAS A/S har på vegne af SONFOR søgt om tilladelse til at krydse det offentlige vandløb, Nordborg Bæk, i vejen under Bækgade/Skomagergade/Pølvej med en fjernvarmeledning. Sønderborg Kommune, Vand & Natur, har givet tilladelse til krydsningen på vilkår. Afgørelsen kan påklages frem til og med den 22. juli 2020.

Afgørelse om § 15 anmeldelse af skift i vægtinterval (slagtesvin) Skovbyvej 59, 6470 Sydals

24.06.2020 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har den 22. juni 2020 modtaget en anmeldelse om skift i dyretype på ejendommen Skovbyvej 59, 6470 Sydals fra 5.802 slagtesvin (40-110 kg) svarende til 160,47 dyreenheder (DE) til 5.490 slagtesvin (50-120 kg) sva-rende til 160,43 DE (jf. gældende omregningsfaktor1).

Afgørelse

Sønderborg Kommune meddeler afgørelse om, at skift i dyretypen kan ske som anmeldt jf. § 15, stk. 8 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen2. Tilladelsen gives på baggrund af de oplysninger der er givet i anmeldelsen.

 

Læs mere i vedlagte dokument.

Landzonetilladelse til udstykning

24.06.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at frastykke del af ejendommen matr.nr. 7a m.fl. Blans, Ullerup, der ligger på Blansskovvej 4 og 6, 6400 Sønderborg og overføre denne del til en selvstændig ejendom, der ligger på Blansskovvej 3 – 5, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 om udstykning i planloven.

Sider