logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tilskud til pasning af egne børn

Tilskud til pasning af egne børn
Opdateret 14.04.2021

Sønderborg Kommune har besluttet at forældre bosiddende i kommunen med børn i alderen fra 24 uger indtil dagen i den måned, hvor barnet fylder 2 år, kan vælge at søge om tilskud til pasning af egne børn. Muligheden for tilskud til pasning af egne børn knytter sig til dagtilbudslovens kap 16 §§ 86 - 91.

Om tilskuddet 

Tilskuddet er et månedligt tilskud på 6167.00 kr. pr. barn. Beløbet fastsættes årligt og beskattes som A - indkomst (der beregnes ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller den særlige pensionsopsparing). Der optjenes ikke feriepenge. Tilskuddet bevilliges ikke med tilbagevirkende kraft og udbetales bagud.

Periode for tilskud

Tilskuddet kan bevilliges for en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år.

Ansøgning om tilskud til pasning af egne børn skal ske inden d. 1 i den måned, hvor du ønsker tilskudsperioden skal træde i kraft. Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to og må samlet set ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode. Ved opdeling af tilskudsperioden kan perioden deles mellem barnets forældre, hvis begge forældre har ret til ydelsen og opfylder betingelserne.

Hvis du som forælder ikke længere ønsker at benytte tilskudsordningen, tilbydes barnet en plads i dagtilbud efter de almindelige optagelsesregler. Hvis man ønsker at ophøre tilskuddet før periodens udløb, kan man ikke forvente at barnet tilbydes en plads i et kommunalt dagtilbud med kort varsel.

Antal tilskud pr. hustand

Tilskuddet til pasning af egne børn gives kun én gang pr. barn. Det samlede tilskud pr. hustand kan ikke overstige maks. dagpengesats, og der ydes maks. 3 tilskud pr. husstand. Modtages tilskuddet til pasning af et barn og har man et andet barn i fx børnehave eller SFO, er man ikke berettiget til søskenderabat. Tilskuddet bortfalder, hvis du som forælder flytter til en anden kommune.  

Ansøgning og bevilling.

Forældre der kan opnå tilskud, skal opfylde følgende kriterier:

  • Have bopæl i Sønderborg Kommune med samme hustand som barnet
  • Pasningen i hjemmet skal træde i stedet for en dagtilbudsplads
  • Have tilstrækkelige danskkundskaber og kompetence til at udvikle barnets sprog
  • Have opholdt sig i Danmark (inklusiv Færøerne og Grønland) i 7 ud af de seneste 8 år (kravet gælder ikke for EU borgere eller borgere fra EØS- landende eller Schweiz)
  • Må ikke modtage anden offentlig overførselsindkomst (fx barsels-dagpenge, førtidspension, SU, eller kontanthjælp)
  • Må ikke have arbejdsindtægt - heller ikke bestyrelseshonorar
  • Hvis det vurderes, at barnet har behov for særlig støtte, skal barnet optages i et dagtilbud og der kan ikke udbetales tilskud til forældre  

Forældre søger tilskuddet via Den Digitale Pladsanvisning

Yderligere spørgsmål kan rettes til Pladsanvisningen på tlf. 8872 4755 eller pladsanvisning@sonderborg.dk