logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Whistleblowerordning for ansatte, samarbejdspartnere og leverandører Sønderborg Kommune

Rådet for Den Europæiske Union har vedtaget et whistleblowerdirektiv. Direktivet giver medarbejdere i såvel den private som den offentlige sektor mulighed for anonymt at indberette en virksomheds overtrædelser på en række specifikke områder.
Opdateret 20.12.2021

Sønderborg Kommunes Whistleblowerordning

Sønderborg Kommune ønsker en åben og gennemsigtig kultur i vores organisation, hvor ansatte, samarbejdspartnere og leverandører kan indberette mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder. Derfor har Sønderborg Kommune valgt at oprette en whistleblowerordning, hvor alle ansatte samarbejdspartnere og leverandører kan indberette overtrædelser eller undladelser i forhold til lovgivning samt andre alvorlige og følsomme forhold.

Hvad er formålet med Whistleblowerordningen?


Formålet med whistleblowerordningen er at ansatte, samarbejdspartnere og leverandører på en tryg, sikker og anonym måde kan gøre opmærksom på ulovlige eller andre alvorlige forhold i kommunen. Samtidig sikrer ordningen, at oplysningerne bliver håndteret konstruktivt og sikkert.

Hvilke oplysninger kan indberettes?


Whistleblowerordningen behandler kun oplysninger om alvorlige forhold. Så når der laves en indberetning til whistleblowerordningen, forudsættes det at der er kendskab til eller begrundet mistanke om, at der er begået alvorlige forhold. 

Der kan indberettes om følgende: 

 • Forhold, hvis afdækning er i offentlighedens interesse – en reel samfundsinteresse
 • Strafbare forhold – fx brud på tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, under slæb, bedrageri, bestikkelse mv.
 • Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning – fx lovgivning om magtanvendelse, forvaltningslov, offentlighedslov, sektorlovgivning.
 • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper – fx undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet.
 • Seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane (def: Ligebehandlingsloven – ingen nedre grænse).
 • Grove eller gentagne overtrædelser af interne retningslinjer - fx om tjenesterejser og modtagelse af gaver.
Hvordan kan du indberette?


Alle indberetninger skal ske via Sønderborg Kommunes whistleblowerportal. Indberetninger kan alene foretages elektronisk ved at klikke HER 

Hvorledes får du tilbagemelding på din indberetning?


Whistleblower enheden har pligt til at:

 • kvittere for modtagelse af din indberetning senest efter 7 dage.
 • At give feedback på din indberetning senest 3 måneder fra at du har modtaget din kvittering for modtagelse.
Er indberetninger anonyme?


Indberetninger kan ske anonymt eller med angivelse af identitet og kontaktinformationer. Det bestemmer du selv. Hvis du vil være anonym så skal du huske at afkrydse feltet i Whistleblowerportalen. 

 

Fortrolighed


Den interne whistleblowerordning etableres og drives på en måde, hvor der sikres fortrolighed om:

 • Whistleblowerens identitet
 • Den berørte persons identitet
 • Enhver tredjemand nævnt i indberetningen

Oplysninger om whistleblowerens identitet og andre oplysninger, ud fra hvilke whistleblowerens identitet direkte eller indirekte kan udledes, må uden whistleblowerens samtykke kun videregives til anden offentlig myndighed, når videregivelsen sker for at imødegå overtrædelser, eller med henblik på at sikre berørte personers ret til et forsvar.

Whistlebloweren skal underrettes forud for ovennævnte videregivelse, medmindre underretningen vil bringe relaterede undersøgelser eller retssager i fare.