logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Beskyttet natur

Læs om hvordan vi værner om naturen og vores §3-områder i Sønderborg Kommune.
Opdateret 25.04.2018

I Danmark har vi en lang tradition for at bevare vores natur i en tilstand, så kommende generationer kan glæde sig over en rig og varieret natur. I dag er store dele af naturen beskyttet af en eller flere lovgivninger, som skal sikre det vilde dyre- og planteliv.

Naturpolitik

Sønderborg Kommune har et særligt fokus på at bevare den eksisterende natur. Derfor har vi også en naturpolitik. 

Naturbeskyttelseslovens § 3

Naturbeskyttelsesloven beskytter bestemte naturtyper mod ændringer. Det drejer sig om enge, moser, heder og overdrev, når de i sig selv eller i sammenhæng med andre beskyttede naturtyper har et samlet areal på minimum 2.500 m². Derudover er de fleste vandløb og søer over 100 m² også beskyttede.

Det er kommunen, der afgør, om arealer er § 3-beskyttede. Hvis du er i tvivl om, hvad du må på dine arealer, kan du altid spørge kommunen. Vi har pligt til at svare inden for 4 uger.

Beskyttelsen betyder, at du ikke må foretage ændringer i områdets tilstand uden dispensation fra kommunen. En ændring kan f.eks. være at dræne, opdyrke, udgrave, opfylde, gødske, sprøjte eller tilplante arealer.

orkideer_20150523_103829a.jpg

Orkideer ved Margrethe Sø i Gråsten skovene

EU-direktiver

Danmark har forpligtet sig til at overholde en række EU-direktiver. På naturområdet er det primært habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet og vandrammedirektivet, som giver dyr og planter øget beskyttelse. I Sønderborg Kommune er der 5 flotte habitatområder og 2 fuglebeskyttelsesområder, som bidrager med levesteder for naturtyper og arter af betydning for EU. Områderne kaldes også for Natura 2000-områder.

Natur- og vandplaner

Sønderborg Kommune har i samarbejde med Miljøministeriet udarbejdet naturplaner for, hvordan disse Natura 2000-områder skal udvikle sig naturmæssigt, så naturtyper og arter bevares på et levedygtigt niveau. Vandplanerne skal blandt andet sikre, at kommunens vandløb og søer bliver mere naturlige og har rent vand.

Større skove er underlagt skovloven. Det er Naturstyrelsen Sønderjylland under Miljøministeriet, som administrer denne lov og dermed planerne for skovenes fremtidige pleje.

I Sønderborg Kommune er vi i Naturafdelingen 4 medarbejdere som har naturbeskyttelse som en del vores arbejde.

​Du er meget velkommende til at kontakte os hvis du vil vide mere om naturbeskyttelse i Sønderborg Kommune.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.