Råd, nævn og udvalg

Få overblik over råd, nævn og udvalg, som samarbejder med Byrådet.

På denne side kan du læse mere om de forskellige nævn, kommissioner, råd og udvalg, som også er en del af Sønderborg Kommune, og evt. se medlemmerne.

Aftenskolernes samråd

Aktuelt er 13 foreninger medlemmer af Samrådet. Bestyrelsen består af 5 personer.

Kultur, Idræt & Fritid mødes ca. 2 gange årligt med Samrådet for at drøfte vilkår og forventninger for aftenskolernes arbejde.

Læs mere på Aftenskolernes samråds hjemmeside

Beboerklagenævnet

Læs mere om Beboerklagenævnet.

Beredskabskommissionen

I Sønderborg Kommune er det Brand og Redning og medlemmerne af de 15 frivillige brandværn, som forvalter det kommunale redningsberedskab.

Ifølge Planlovens § 9 skal alle kommuner have en beredskabskommission.

Der er følgende repræsentanter i Beredskabskommissionen for Sønderborg Kommune:

 • Erik Lauritzen, borgmester (A), formand
 • Frits Kjeldsen (Politidirektør)
 • Kjeld Stærk (V)
 • Bjørn Allerelli Andersen (A)
 • Peter Thomsen (V)
 • Hans Egon Bendorff (repræsentant for de frivillige brandværn)
 • Allan Dalager Clausen, (Beredskabschef, Sønderborg Kommune)
 • Thorkild Christensen (Politisk valgt)
 • Casper Witte (repræsentant for deltidsstyrken)
 • Ulrick Christiansen, medarbejderrepræsentant (Beredskab Sønderborg)
 • Tove Baun om observatør (uden stemmeret) (som observatør for De Frivillige)
Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet vælges for den kommunale valgperiode og tager sig blandt andet af spiritusbevilling, udvidede åbningstider, bestyrergodkendelser, forhåndsudtalelser om eventuel etablering af nye restauranter og anmeldelse af ændringer i direktion og bestyrelse.

Ansøg om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse på politiets hjemmeside.

Bevillingsnævnet er nedsat af Byrådet og består af en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem med relevant kendskab til virksomhedsøkonomi og seks andre medlemmer udpeget af Byrådet:

 • Erling Taul Jensen
 • Steen Nørhart
 • Niels Thomsen
 • Tom Holden Jensen
 • Tom Sivertsen
 • Mads Friis​
 • Poul Fischer
 • Birgit Nielsen

Få ansøgningsskemaer og vejledning hos:

Syd- og Sønderjyllands Politi
Bevilling/Tilladelser
Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa

Boligkommissionen

Boligkommissionen tager stilling til, om en bolig/et lejemål er sundhedsskadelig eller brandfarlig.

Boligkommissionen består af 9 medlemmer valgt af byrådet (3 politikere, 1 læge, 1 byggesagkyndig, 1 fra Brand & Redning, 1 jurist, 1 fra Sønderborg Grundejerforening og 1 fra Lejernes Landsorganisation).

Det Grønne Råd

Det Grønne Råds primære opgave er at rådgive Sønderborg Kommune om principielle spørgsmål inden for kommunens administration af naturbeskyttelsesloven, miljømålsloven og anden lovgivning eller andre opgaver i relation til planlægning og administration af det åbne land, herunder naturgenopretningsprojekter og naturformidling.

Du kan, enten via rådets repræsentanter eller via sekretariatet, få optaget emner til dagsordenen. 
En del projektmidler inden for det grønne område kan kun opnå tilsagn om støtte, såfremt det lokale Grønne Råd har anbefalet en ansøgning.

Det Grønne Råd for Sønderborg Kommune består af en formand, som er udpeget af kommunen, og en repræsentant fra hver af følgende organisationer og myndigheder:

 • LandboSyd
 • Landbrugsrådgivning Syd
 • Skovdyrkerforeningen Syd
 • Friluftsrådet
 • Ferieregion Sønderborg
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Museum Sønderjylland
 • Danmarks Jægerforbund
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Naturvejlederforeningen i Sønderborg Kommune
 • Naturstyrelsen Sønderjylland (som observatør)
 • Teknisk forvaltning (2 repræsentanter)

Andre organisationer kan opnå permanent medlemskab af Det Grønne Råd efter énstemmig vedtagelse på et af rådets møder.

Det Grønne Råd i Sønderborg Kommune afholder 2-3 årlige møder. Det ene møde foregår som en besigtigelsestur til relevante steder i kommunen. Møderne er ikke offentlige, men efter aftale med formanden kan der deltage gæster i møderne.​​​

Folkeoplysningsudvalget

Udvalget behandler dels sager af principiel karakter, som fx. lokaleregler og tilskudsordninger, og dels sager af mere praktisk karakter, som fx lokaletildelingen og godkendelsen af nye foreninger. Desuden behandler udvalget de ansøgninger, der kommer ind til de forskellige puljer på området. Endelig er udvalget høringspart i forbindelse med budgetlægningen og i en række andre forhold.

Folkeoplysningsudvalgets valgperiode er den samme som Byrådets.

Udvalget består af medlemmer valgt af de foreninger, der er aktører på folkeoplysningsområdet, samt af medlemmer udpeget af Byrådet.

Se de nuværende medlemmer her.

Grundlisteudvalget

Grundlisteudvalget er et politisk udpeget udvalg på 5 medlemmer.

Udvalgets opgave er én gang hvert 4. år at udvælge et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd/lægdommere og nævninge.

En lægdommer er en mand eller kvinde uden juridisk eksamen, der sammen med de juridiske dommere i by- og landsretten lytter til alle forsvarets og anklagemyndighedens argumenter i en straffesag.

Lægdommerens opgave er, sammen med de juridiske dommere, at dømme eller frifinde den person, der er anklaget for at have overtrådt straffeloven.

Læs mere om lægdommersystemet her

I Grundlisteudvalget sidder:

Grænsetrekanten

Grænsetrekanten er et grænseoverskridende samarbejde mellem Flensburg, Aabenraa og Sønderborg. 

Aabenraa Kommune, Sønderborg Kommune og Flensburg by er en del af samarbejdsaftalen Grænsetrekanten/Grenzdreieck.

Formålet med samarbejdet er at styrke regionen og løse de opgaver i fællesskab, hvor et grænseoverskridende samarbejde giver god mening, blandt andet inden for emnerne infrastruktur, klima, sundhed og erhvervsudvikling.

Politisk ledes projektet af en styregruppe med deltagelse af borgmester og tre byrådspolitikere fra hver kommune. Styregruppen holder møde to gange årligt.

Fra Sønderborg Kommune deltager følgende politikere:

Læs mere på projektets hjemmeside.

Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og behandler alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet beskæftiger sig ikke med konkrete person- og klagesager men drøfter spørgsmål af mere generel karakter og kommer med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Handicaprådet består af i alt 10 personer.

 • 5 medlemmer fra DH (Danske Handicaporganisationer), udpeget efter indstilling fra DH
 • 2 politikere fra Sønderborg Kommunes byråd
 • 3 embedspersoner fra Sønderborg Kommune

Medlemmer af Handicaprådet kan ses ved at klikke her.

Læs Handicaprådets vedtægter.

Hegnsyn

Hegnsynet træffer afgørelser efter hegnsloven i sager, hvor der er uenighed om hæk, hegn eller beplantning på grunde.

Hegnsynet består af 3 medlemmer, der er udpeget af Byrådet:

Formand Svend Erik Petersen
Suppleant: Jørgen Christensen

Medlem Ulrick Christiansen (Bygningssagkyndig)
Suppleant: Peter Sandholt

Medlem  Lars Romsøe Grandt (Plantesagkyndig)
Suppleant: Hans V. Moldt

Huslejenævnet

Læs mere om Huslejenævnet her.

Idrætsrådet

Idrætsrådet er høringspart i forbindelse med fastsættelse af regler og retningslinjer på idrætsområdet. Rådet høres også i forbindelse med fastlæggelse af kriterier for lokaleanvisning og fordeling af haltimer.

Idrætsrådet består af 10 medlemmer.

Kommunens fritidsafdeling og Idrætsrådet afholder ca. 4 årlige møder for at koordinere og afstemme forventninger og arbejdsopgaver.

Læs mere på Idrætsrådets hjemmeside.

Integrationsrådet

Integrationsrådet er et høringsråd, som holder ca. 6 møder om året, hvor medlemmerne udtaler sig om sager, som Byrådet eller nogle af kommunens udvalg ønsker at kende Integrationsrådets holdning til. 

Rådet har siden 2005 uddelt kommunens integrationspris Årets Brobyggerpris.

Integrationsrådet består af 16 medlemmer. 8 er borgere i Sønderborg Kommune med anden etnisk baggrund end dansk. Derudover er der 2 medlemmer i Rådet, som repræsenterer Byrådet og 6 medlemmer, som repræsenterer daginstitutionsbestyrelserne, skolebestyrelserne, sprogcenteret, foreningsområdet og beskæftigelsesområdet.

Repræsentanter for indvandrere og efterkommere

 • Imee Nielsen (forperson)
 • Mahmoud Kayed (næstformand)
 • Hodari Ngabo
 • Rashid Oso
 • Salam Blal
 • Ismail Ibo (suppleant) 

Byrådsmedlemmer

Medlemmer efter indstilling

 • Pia Simon Rautert (daginstitutionerne)
 • Rune Dohrmann (skolerne)
 • Bente Lauritzen (frivillige organisationer) 
 • Maja Decovski Hansen (jobcentret) 
 • Camilla Nielsen (boligsocial indsats)
 • Hanne Thomsen (Folkeoplysningsudvalget)
 • Kirsten Platz (sprogskolerne)
Jordkøbsnævnet

Jordkøbsnævnet kan mageskifte jord (købe jord og betale med jord).

Det vil sige købe jord til jordbrugsmæssige aktiviteter, hvis der i kommunen er brug for ekstra jord til en jordfordeling, at skaffe jord til supplering af jordbrug og at skaffe jord til at bevare landskabet samt købe jord til ikke-jordbrugsmæssige aktiviteter til fx: drikkevandssikring, naturgenopretning, byudvikling og fritidsområder.

Jordkøbsnævnets medlemmer er udpeget af Sønderborg Byråd:

Byrådet:

Email-adresse:

Suppleant:

Erik Lauritzen (A) formand

borgmester@sonderborg.dk

Stephan Kleinschmidt (S)

Asger Romme Andersen (Ø)

ara@sonderborg.dk Jesper Smaling (A)

Kristian Bonefeld (V)

kbo@sonderborg.dk

Thomas Worm Larsen (V)

Tage Petersen (V)

tpe@sonderborg.dk

Jimmy Simonsen (V)

Sønderjysk Familielandbrug:

 

 

Niels Iwang

iwang@jubii.dk

 

LandboSyd:

   

Flemming Rasmussen

Blansvej24@gmail.com

 

Friluftsrådet:

   

Birger Jønsson

b.joensson@stofanet.dk

Søren Flensborg

Danmarks Naturfredningsforening:

   

Torben Nielsen

wolffsgaardsvej@bbsyd.dk

Christian Eckholdt

Kommunekontaktråd (KKR)

KL har fem kommunekontaktråd (KKR) - ét i hver region.
KKR varetager kommunernes interesser på de regionale områder. Her arbejder KKR for at give den enkelte kommunalbestyrelse de bedst mulige rammer og betingelser for effektivt at levere service til borgerne.

KKR består af alle borgmestrene i regionen og et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, så sammensætningen afspejler stemmefordelingen ved kommunalvalget.
KKR Syddanmark omfatter de 22 kommuner i Sydjylland og på Fyn. Der bor ca. 1,3 millioner indbyggere i region Syddanmark.

I KKR Syddanmark mødes medlemmerne for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

Du kan læse mere om KKR her.

Kunstrådet

Kunstrådets formålet er at styrke kvaliteten af kunsten og de kunstoplevelser, der tilbydes i kommunen. Kunstrådet er obligatorisk høringspart i alle kommunale sager relateret til kunst, indkøb af kunst, omplacering og renovering af eksisterende kunstværker samt udarbejdelse af politikker og planer. Derudover er Kunstrådet rådgivende i kunstprojekter i henhold til ordningen om anvendelse af en del af anlægssummer til kunstnerisk udsmykning (1 pct. kunstordningen).

Sønderborg Kommunes Kunstråd  består af følgende medlemmer:

 • 1 kunstfaglig repræsentant udpeget af og fra Sønderjyllands Kunstskole
 • 1 kunstfaglig repræsentant udpeget af og fra kunstforeninger i Sønderborg Kommune
 • 1 kunstfaglig repræsentant udpeget af og fra kunsthaller placeret i Sønderborg Kommune
 • 1 kunstfaglig repræsentant efter indstilling fra Billedkunstnernes Forbund (BKF)
 • 1 medlem med baggrund som arkitekt med indsigt i byrumsarkitektur efter indstilling fra Akademisk Arkitektforening
Mark- og Vejfred

Hvis du vil søge erstatning ved skade forårsaget af løse dyr, kan du indsende din klage til Mark- og Vejfred.

Vurderingsmændene efter lov om mark- og vejfred består af en formand samt yderligere to vurderingsmænd – udpeget af Byrådet.

Region Sønderjylland-Schleswig

Region Sønderjylland-Schleswig er et samarbejde mellem Aabenraa Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune samt Haderslev Kommune og Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Nordfriesland samt Flensborg by.

Samarbejdet har til formål at forbedre vækstvilkårene og den kulturelle sammenhængskraft i regionen bl.a. gennem styrkelse af de sproglige kompetencer og den kulturelle mangfoldighed.

Regionen dækker et geografisk område på 8.000 km². Området har 700.000 indbyggere, heraf 450.000 i Tyskland og 250.000 i Danmark.

Yderligere informationer får du på Region Sønderjylland-Schleswig.dk 

Læs mere om tilbuddet til pendlere på pendlerinfo.org, som er et servicetilbud til alle, der ønsker at arbejde eller bosætte sig på den anden side af grænsen. Pendlerinfo vejleder bl.a. om skat, sociale forsikringer og arbejdsmarkedsforhold.

Sønderborg Musikråd

Sønderborg Kommune har en samarbejdsaftale med Sønderborg Musikråd, der til daglig fungerer som råd for Sønderborg Kommune, når der skal behandles fondsansøgninger til musikalske projekter og nye tiltag. 

Du kan læse mere om musikrådet her.

Udsatteråd

Udsatterådet er talerør for samfundets socialt udsatte og sætter fokus på vores forståelse af social udsathed, hvem der er socialt udsatte, og ikke mindst hvilken betydning politikker og beslutninger har for, at nogle mennesker bliver socialt udsatte.

Udsatterådet arbejder med følgende grupper:

 • Hjemløse mennesker
 • Mennesker med alkohol- elle rusmiddelmisbrug
 • Mennesker inden for prostitution
 • Mennesker med psykiske lidelser eller som er psykisk sårbare
 • Unge og ældre på vej ud i udsathed
 • Voldsramte mennesker
 • Ensomme mennesker
 • Pårørende til udsatte.

Gennem vores arbejde og vores dialog med politikere, fagpersoner og udsatte borgere, forsøger Udsatterådet at påvirke fordomme om socialt udsatte at forebygge at flere mennesker ender i udsathed og at forbedre situationen for kommunens udsatte.

Det tilstræbes, at Udsatterådet rummer viden og praktisk erfaring inden for alle områder og har repræsentanter fra både offentlige og frivillige organisationer samt borgere fra kommunen med baggrund som udsat eller med særlig viden om udsatteområdet.

Udsatterådet beskæftiger sig ikke med konkrete person- og klagesager, men drøfter spørgsmål af mere generel karakter og kommer med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Hvis du har forslag til temaer eller områder, som du mener, at Udsattrådet skal arbejde med, er du velkommen til at kontakte os her.

Udsatterådet består af i alt 18 personer. Klik her for at se listen over medlemmer og stedfortrædere.

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter

På sonderborgkom.dk kan du se en oversigt over alle lokalsamfundene i Sønderborg Kommune og finde kontakt. Du kan også se en beskrivelse af alle landsbyerne eller læse udvalgets dagsordner her.

I udvalget sidder følgende politikere:

Frivillige og suppleanter fordelt på område:

Område: Navn: Landsbylaug: E-mail: Telefon/mobil:
Gl. Gråsten Erik Møller Jørgensen Adsbøl emj6300@gmail.com  
Gl. Sundeved Asmus Madsen Avnbøl-Ullerup asmus.ulleruplund@gmail.com 21 76 31 30
Suppleant Ebbe Hansen Sottrupskov ebbehansen@bbsyd.dk  
Gl. Broager Helle Johannsen Dynt-Skelde-Gammelgab hellejohannsen@mail.dk 21 63 23 40
Gl. Sønderborg Poul Madsen Kær Halvø pom@outlook.dk  
Gl. Nordals Agnes Nielsen Svenstrup nielsen@moisen.net 40 98 92 89
Suppleant Kent Münch Nordals Landsbylaug PAK kent@mynch.dk 23 43 27 70
Gl. Sydals Erling Junker Lysabild ejja@bbsyd.dk 23 61 47 29
Gl. Augustenborg Henning Wendelboe Kettingskov henningwendelboe@gmail.com  
Suppleant Karin Autzen Asserballe karin.autzen@kingfood.dk 51 83 88 83

Kontaktpersoner i kommunen

Kathrine Klærke - Chef for Landdistrikter, Natur og Fødevarer

Mobil: 27 90 51 31
E-mail: kakk@sonderborg.dk

Connie Mark Skovbjerg, Landdistriktskoordinator 

Mobil: 28 89 80 21
E-mail: cskb@sonderborg.dk

Carl Erik Maae, Landbyudvikler

Mobil: 27 90 54 69
E-mail: came@sonderborg.dk

Ungdomsrådet

Ansøgningsfristen for at deltage i Prins Christians 18års fødselsdag er overskredet og det er ikke længere muligt at indsende en ansøgning.

 

Alle unge i kommunen er velkomne i Sønderborg Ungdomsråd (SUR), uanset om man har lyst til at være medlem, deltage ved arrangementer, være frivillig eller blot ønsker at støtte rådet. 

Sønderborg Ungdomsråd ønsker at være med til at understøtte og skabe sociale aktiviteter og muligheder for unge under vores to søjler, Kultur og Demokrati. Samtidig ønsker Sønderborg Ungdomsråd at skabe opmærksomhed omkring de initiativer, af og for unge, der allerede findes i kommunen.

Sønderborg Ungdomsråd er ikke et færdigt udformet ungdomsråd, men er derimod et dynamisk råd, som hele tiden udvikler sig, og vi prøver altid at blive bedre og imødekomme ønsker og ideer.

Sønderborg Ungdomsråd holder generalforsamling og valg i oktober hvert år.

Ungdomsrådspulje - pulje til unge-initiativer

I anledning af, at Sønderborg Kommune i 2017 blev Årets Ungdomskommune i Danmark, har Byrådet afsat 90.000 kr. i en pulje til aktiviteter og events – arrangeret af unge for unge.

Har du en god idé til en aktivitet, et event eller noget helt andet for/af/med unge mellem 15 og 25 år? Så søg puljen via vores online ansøgningsskema.

Puljen er på 90.000 kr. og kan søges af alle unge, eller personer, der laver aktiviteter eller events for unge mellem 15 – 25 år i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Ungdomsråd vurderer alle ansøgninger, og der er maksimalt 14 dages svartid på ansøgningen.

Hvis du har spørgsmål til puljen, ansøgningen eller Sønderborg Ungdomsråd generelt, kan du sende en mail til sonderborgungdomsrad@sonderborg.dk.

Vækstrådet

Sønderborg Vækstråd skal bl.a. skabe flere arbejdspladser og tiltrække ny arbejdskraft til ledige stillinger i Sønderborg-området.

Læs mere om Vækstrådet på deres hjemmeside.

Ældrerådet

Ældrerådet er et rådgivende høringsberettiget organ, som rådgiver kommunens politikere om ældrepolitiske spørgsmål. De formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål vedrørende ældre. 

Ældrerådet varetager ældres interesser på alle områder, som har betydning for dem. Det er trivsel i kommunen, herunder sociale, kulturelle, trafikale, bolig- og byplanmæssige forhold. Det forebyggende arbejde er også en vigtig del af ældrerådets virksomhed. Ældrerådets arbejde skal dække alle ældres interesser uanset funktionsniveau.

Ældrerådet består af:

 • Kirsten Bielefeldt (formand) 
 • Dieter Jessen (næstformand)
 • Bruno Clausen
 • Thorkild Jacobsen
 • Tommy Andersen
 • Orla Skovlund Hansen
 • Marianne R. Nielsen
 • Birgit Nebel
 • Kaj Ove Larsen

Kontakt formanden på tlf. +45 20 95 09 51 eller e-mail kirstenbielefeldt@live.dk

Læs Ældrerådets vedtægter.

Image
Alspigen på Rådhustorvet

Kontakt os

Byrådssekretariatet og Jura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg