logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Kontanthjælp

Hvis du har været udsat for ændringer i din dagligdag, f.eks. i form af sygdom eller arbejdsløshed, har du mulighed for at søge om kontanthjælp hos kommunen.

Selvbetjening

Når du søger om kontanthjælp

Telefontid til Ansøgningsteam Mandag-tirsdag: 10-15 Onsdag: lukket Torsdag: 10-17 Fredag: 10-14

Ønsker du at søge om kontanthjælp, skal du... Læs mere

Opdateret 03.11.2020

Ønsker du at søge kontanthjælp, skal du henvende dig i jobcenteret. Jobbutikken vil sørge for, at du kommer til en samtale hos en sagsbehandler i Ydelsesteam, som i samarbejde med dig, vil vurdere om du har ret til kontanthjælp.

Hvornår kan jeg få kontanthjælp?
Hvordan søger jeg, og hvad skal jeg medbringe til kommunen?
Hvad med formue?
Hvordan har en evt. indtægt betydning for kontanthjælpen? 
Hvornår udbetales kontanthjælpen? 
Skal jeg betale min kontanthjælp tilbage?
Udeblivelse fra eller afslag på aktivering /arbejde 
Kan jeg få tilskud til enkeltudgifter, hjælp til medicin, læge- og tandlægebehandling, flytning eller samvær med børn? 

En mand viser sin tomme lomme frem

Hvornår kan jeg få kontanthjælp?

Du kan søge kontanthjælp, hvis der sker ændringer i dine forhold så du ikke længere kan forsørge dig selv eller din familie. Det kan eksempelvis være på grund af arbejdsløshed, separation, skilsmisse, dødsfald i familien, og i visse tilfælde ved graviditet eller fødsel.

Det er endvidere en betingelse:

 • at dit forsørgelsesbehov ikke kan dækkes af dagpenge eller andre indtægter
 •  
 • at forsørgelsesbehovet ikke kan dækkes af formue
 •  
 • at såvel dine, som eventuelle ægtefælles, arbejdsmuligheder er udnyttet
 •  

Du kan derfor ikke få hjælp, hvis du afviser et rimeligt tilbud om arbejde, aktivering eller andre beskæftigelsesfremmende tiltag. Generelt gælder det, at du skal udnytte dine arbejdsmuligheder for at få kontanthjælp.

Når du ansøger, vil du blive bedt om dokumentation for indtægter og udgifter. Herunder kan du læse mere om, hvad du skal medbringe til kommunen.

Hvis du søger kontanthjælp på grund af ledighed, skal du være tilmeldt som ledig på Jobnet.dk, og du skal deltage i aktivering.

Hvordan søger jeg, og hvad skal jeg medbringe til kommunen?

Ønsker du at søge om kontanthjælp, skal du først melde dig ledig på Jobcentret, Holger Drachmanns Plads 5 (Borgen). Herefter kan du søge om kontanthjælp, via den digitale selvbetjeningsløsning, som du finder her. Ansøgning om kontanthjælp skal indgives straks den første dag du bliver arbejdsløs eller mister andet forsørgelsesgrundlag.

Når du sender dit ansøgningsskema til os, er det vigtigt at du også sender al dokumentation med, som vi beder om.

Du vil tidligst kunne modtage kontanthjælp fra den dato du har meldt dig ledig i Jobcenteret.

Du skal hurtigst muligt, og senest i løbet af 2 dage efter henvendelsen i Jobcenteret, sende den digitale ansøgning. Såfremt ansøgningen modtages senere end 2 dage efter første henvendelse kan det medføre, at du først er berettiget til kontanthjælp fra det tidspunkt hvor ansøgningen er modtaget.

I det elektroniske ansøgningsskema fremgår det til sidst, hvilke typer af dokumentation, du skal sende med.

Du kan fx blive bedt om at medsende dokumentation for:

 • Boligudgifter
 •  
 • Saldooplysninger på alle konti i pengeinstitutter
 •  
 • Lønsedler for de sidste 3 måneder eller dokumentation for anden indtægt fx SU
 •  
 • Evt. betalingsoversigt og kvitteringer
 •  
 • Ophør fra arbejde eller uddannelse (Opsigelse fra arbejdsgiver eller fx årsagen til at du selv har sagt op).
 •  

Du har endvidere pligt til at oplyse om ethvert forhold, der kan have betydning for hjælpens størrelse. F.eks. ændringer i forbindelse med bopæl, boligstøtte, lønindtægt, feriepenge, SU, renteindtægter, arv, formue, overskydende skat osv.

Hvis du er gift skal din ægtefælle også udfylde en del af ansøgningsskemaet. Din ansøgning er ikke færdig og vil ikke blive sendt til kommunen før din ægtefælle har udfyldt sin del af skemaet. 

Hvad med formue?

Hvis du har indtægt eller formue, som kan dække dit økonomiske behov, kan du ikke få kontanthjælp.

Derudover har ægtefæller gensidig forsørgelsespligt. Det betyder, at hvis din ægtefælle har indtægt eller formue, vil du måske ikke kunne få kontanthjælp.

Man vil dog se bort fra mindre formuer. Beløbet er fastsat af Beskæftigelsesministeriet:

 • formuegrænsen for enlige: 10.000 kr.
 •  
 • formuegrænsen for ægtepar: 20.000 kr.
 •  

Der kan desuden ses bort fra en mindre formue, som er nødvendig for at bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til din eller familiens erhvervs- og uddannelsesmuligheder.

Formue kan eksempelvis være:

 • kontantbeholdning
 •  
 • indestående i pengeinstitut
 •  
 • værdipapirer
 •  
 • udlejningsejendom, ejerbolig og fritidshus
 •  
 • bil, motorcykel, båd, campingvogn og lignende
 •  
 • kapitalpension (der kan dog ses bort fra den i seks måneder). Derudover ses der bort fra beløb på 50.000 kr. eller derunder.
 •  

Hvordan har en evt. indtægt betydning for kontanthjælpen?

- eller noget om andre indtægters betydning for størrelsen af din kontanthjælp.

Som hovedregel fratrækkes alle indtægter både egne og ægtefællens i kontanthjælpen. Ved beregning af kontanthjælpen ses der dog bort fra kr. 15,23 (2013-takst) pr. udført arbejdstime før skat, dog maksimalt for 160 timer pr. måned. Dette gælder uanset, om der er tale om arbejdsindtægt eller indtægt som led i aktivering.

Personer, herunder ægtefæller, der modtager eller ønsker at modtage kontanthjælp alene på grund af ledighed, og som sideløbende har deltidsarbejde, skal fra dag til dag kunne ophøre med den hidtidige deltidsbeskæftigelse for overtagelse af beskæftigelse i større omfang. Såfremt der efter ansættelseskontrakten ikke er ret til ophør fra dag til dag, eller arbejdsgiver ikke ønsker at udstede frigørelsesattest i forbindelse med deltidsarbejde, vil kontanthjælp ikke kunne udbetales.

Der er visse undtagelser for frigørelsesattest, afhængig af deltidsarbejdsindtægtens størrelse. Oplysning om disse regler kan fås ved henvendelse til ydelsessagsbehandleren.

Følgende indtægter medfører ikke fradrag i kontanthjælpen:

 • Invaliditetsydelse og invaliditetsbeløb efter Lov om Social Pension
 •  
 • Indtægter for børn under 18 år
 •  
 • Erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter 1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, 2) lov om erstatningsansvar eller 3) lov om arbejdsskadesikring.
 •  

Hvornår og hvordan udbetales kontanthjælpen?

Du får udbetalt kontanthjælpen via dit pengeinstitut. Kontanthjælpen udbetales månedsvis bagud. Du får derfor normalt først udbetalt pengene én måned efter din første ansøgning om kontanthjælp.

Derfor er det vigtigt, at du straks søger om kontanthjælp, når dit forsørgelsesgrundlag falder bort. Fx skal du ved arbejdsløshed, via henvendelse til Jobbutikken, søge om kontanthjælp den første ledighedsdag, tilmelde dig Jobnet og deltage i tilbudt aktivering fra dette tidspunkt.

Mangler du forsørgelsesgrundlag frem til den første udbetaling af kontanthjælp, kan du søge om, op til én måneds engangshjælp.

Fra en bevilling er givet, vil der normalt gå fire bankdage før ydelsen er indgået på din konto i pengeinstituttet.

Se vejledning og læs mere om udbetaling via NemKonto på Nemkonto.dk

Skal jeg betale min kontanthjælp tilbage?

Kontanthjælp og enkeltudgifter skal tilbagebetales i følgende situationer:

 • hvis der ydes hjælp til boligindskud o. lign.
 •  
 • hvis hjælpen er modtaget uretmæssigt og/eller mod bedre vidende
 •  
 • hvis der er tale om hjælp til terminsudgifter
 •  
 • hvis du er omfattet af sanktion efter arbejdsløshedsforsikringsloven
 •  

Kommunen kan kræve kontanthjælpen tilbagebetalt i følgende situationer:

 • hvis hjælpen ydes på grund af uforsvarlig økonomi, urimelig opgivelse eller nægtelse af arbejde eller aktiveringstilbud
 •  
 • hvis du eller din ægtefælle deltager i en strejke eller er omfattet af en lock-out
 •  
 • hvis du er i stand til at tilbagebetale hjælpen i løbet af kortere tid
 •  
 • hvis du senere modtager en ydelse, der dækker samme formål og samme periode
 •  
 • hvis der er tale om svig, og oplysningspligten er tilsidesat
 •  
 • hvis du mister anden offentlig forsørgelsesydelse på grund af manglende oplysning om ændringer i forholdene
 •  
 • hvis du uden rimelig grund ophører med arbejde
 •  
 • hvis du uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde
 •  
 • hvis du uden rimelig grund ophører / eller afviser tilbud efter beskæftigelsesloven.
 •  

Udeblivelse fra eller afslag på aktivering/arbejde

Når du får kontanthjælp skal du opfylde en række forpligtelser. Gør du ikke det, kan du få nedsat eller helt miste din kontanthjælp.

Når du er på kontanthjælp, har du pligt til at tage imod et hvert rimeligt tilbud om aktivering på en arbejdsplads, uddannelsestilbud og kurser m.v., der kan forbedre dine fremtidige erhvervsmuligheder. Yderligere har du og din eventuelle ægtefælle har pligt til at påtage dig ethvert rimeligt tilbud om arbejde.

I aktiverings-/arbejdstilbuddet vil der blive fuldt op på, om du møder som aftalt

 • Hvis du uden rimelig grund udebliver fra dit tilbud, skal kommunen modregne i kontanthjælpen. Hvis du udebliver delvis fra dit tilbud/aktivering, vil der blive trukket en hel dags ydelse fra din kontanthjælp, uanset antallet af timer du rent faktisk er udeblevet.
 •  
 • Hvis du i forbindelse med sygdom er blevet bedt om at vise lægelig dokumentation for fraværet, og du ikke har afleveret dokumentationen rettidigt, vil dit sygefravær blive betragtet som fravær uden rimelig grund. Dvs. kommunen modregner i kontanthjælpen.
 •  
 • Hvis du uden rimelig grund afviser et aktiveringstilbud eller du udebliver fra aktiveringen i et sådant omfang, at udeblivelsen sidestilles med en egentlig afvisning, vil din kontanthjælp ophøre.
 •  

Du kan læse mere generelt om kontanthjælp her

Kan jeg få tilskud til enkeltudgifter?

Generelt om enkeltudgifter
Hvis du søger om hjælp til enkeltudgifter foretages en individuel vurdering. I vurderingen lægges blandt andet vægt på, hvilken udgift det drejer sig om, om udgiften er rimelig og absolut nødvendig, din mulighed for selv at betale, eventuelt ved indestående i pengeinstitut eller optagelse af lån, samt om udgiften kan afholdes efter anden lovgivning. Hjælp til enkeltudgifter er skattefri, og du skal som udgangspunkt have ansøgt om hjælpen, inden du har påtaget dig udgiften.

Enkeltudgifter til sygebehandling og medicin
Der kan ydes hjælp til dækning af udgifter til sygebehandling, herunder tandlægebehandling, medicin eller lignende, såfremt udgiften er lægelig velbegrundet, og du ikke selv er i stand til at afholde udgiften.

Der kan ikke ydes hjælp, hvis udgiften kan dækkes af en privat forsikringsordning.

Enkeltudgifter til samvær med egne børn
Der kan ydes hjælp til afholdelse af udgifter i forbindelse med opretholdelse af samværsret med børn under 18 år, hvis du ikke selv har mulighed for at betale udgiften.

Enkeltudgifter til flytning
Der kan ydes hjælp til flytning, hvis denne medfører en boligmæssig forbedring eller en forbedring af mulighederne for at komme i arbejde, og du ikke selv er i stand til at betale udgiften.

Der er særlige regler vedrørende flytning til udlandet.

Andre enkeltudgifter
Ved ansøgning om andre rimelige enkeltudgifter lægges der vægt på følgende:

 • der skal være sket en ændring i dine forhold
 • der skal normalt være tale om en situation, som ikke har kunnet forudses
 •  

Læs mere om støtte til enkeltudgifter her

Ansøg om enkeltudgifter elektronisk her