Huslejenævnet

Huslejenævnet træffer afgørelse i sager, hvor lejer og udlejer i private udlejningsboliger er blevet uenige.

Huslejenævnet afgør sagen, hvis der opstår lejemæssige problemer mellem dig og din private udlejer eller lejer. Hvis du derudover har brug for rådgivning, kan du søge hjælp hos en advokat, lejer- eller udlejerorganisationer eller retshjælpen.

Hvilke sager træffer Huslejenævnet afgørelser om?

Huslejenævnet kan træffe afgørelse om:

 • Huslejens størrelse
 • Lejeforhøjelser
 • Tilbagebetaling af depositum
 • Manglende vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse
 • Lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Forbedringer
 • Forbrugsregnskaber vedrørende vand, varme og el
 • Regnskaber for konti til indvendig og udvendig vedligeholdelse
 • Overtrædelse af husordenen (kan kun indbringes af udlejer)
 • Forhåndsgodkendelser
 • Spørgsmål om udlejers ret til adgang til det lejede
 • Uenighed om lejers installations- og råderet (fx installation af opvaskemaskine eller udskiftning af køkken)

Huslejenævnet kan ikke træffe afgørelse om:

 • Spørgsmål om opsigelse eller ophævelse af lejemål
 • Inddrivelse af pengekrav
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
 • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede
 • Rene erhvervslejemål

De sager, som falder uden for Huslejenævnets område, kan du i stedet indbringe for Boligretten.

Hvordan klager jeg til Huslejenævnet?

Når du vil klage, skal det ske skriftligt (på dansk), og du skal præcisere, hvad nævnet skal tage stilling til.

Husk at vedlægge følgende:

 • Lejekontrakten
 • Relevant korrespondance i sagen 
 • Eventuel fuldmagt (fra øvrige lejere, hvis flere er registreret på lejekontrakten eller hvis du ønsker at lade dig repræsentere af en anden)
 • Dit telefonnummer
 • Dokumentation for indbetaling af gebyr 

Send din klage til Huslejenævnet (kontaktoplysninger nederst) og indbetal gebyret samtidigt. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 2 måneder. 

Hvad er gebyret for at indsende en klage til Huslejenævnet?

Det koster 357 kr. som lejer at indbringe en sag for Huslejenævnet. 

Du skal indbetale gebyret samtidig med, at du sender klagen til Huslejenævnet.

Gebyret indbetales til Sydbank, kontonummer 8010 6400007. Husk på indbetalingen at skrive ”Huslejenævnet”, dit navn og adressen på det lejemål, sagen drejer sig om.

Først når gebyret er indbetalt starter sagen med at blive sendt til høring hos modparten.

Udlejer kan blive pålagt et gebyr på 6.827 kr. til Huslejenævnet, hvis lejeren får fuld medhold i sagen. Gebyrerne reguleres den 1. januar hvert år.

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg er udlejer?

Forhåndsgodkendelse af husleje:
Hvis du har en ejerbolig eller en andelsbolig, kan du bede Huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse af den leje, som du lovligt vil kunne opkræve for den på gældende bolig. Du må ikke have andre udlejede boliger på ansøgningstidspunktet.

Det koster 596 kr. for udlejere for indbringelse af sager om forhåndsgodkendelse af huslejen for ejer- og andelsboliger, og du skal sende dette skema til forhåndsgodkendelse af leje med.

Forhåndsgodkendelse af gennemgribende forbedring af lejemålet:
Før du gennemgribende forbedrer et lejemål med henblik på at hæve huslejen, skal Huslejenævnet ved besigtigelse konstatere, at lejemålet har en stand, som muliggør en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi.

Huslejenævnet skal gennemføre besigtigelsen inden for 4 uger fra, at vi har modtaget anmodning og dokumentation for gebyr. Det koster 4.552 kr. at indbringe en sag for nævnet (pr. lejemål). Gebyret indbetales til Sydbank, kontonummer 8010 6400007. Husk på indbetalingen at skrive ”Huslejenævnet”, dit navn og adressen på det lejemål, sagen drejer sig om.

Huslejenævnet fremsender afgørelsen senest 2 uger efter besigtigelsen. Afgørelsen har gyldighed i 3 år.

Administration og viceværter

I ejendomme, hvor der ikke er dokumenterede udgifter til vicevært og administration, godkender Huslejenævnet følgende normtal (2024), som du som udlejer må opkræve:

Administration 3.300 kr.
Vicevært 2.200 kr.

Hvad er sagsbehandlingstiden?

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 2 måneder. Der kan dog gå kortere eller længere tid alt efter sagens karakter.

Hvem sidder i Huslejenævnet?

Nævnet består af en formand (jurist) udpeget af Statsforvaltningen Syddanmark, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant.
Nævnets medlemmer for perioden 2022-2025 er:

Formand Michael Jørgensen
Suppleant Jens Schultz-Hansen

Udlejerrepræsentant Bernt Knudsen
Suppleant Thorkild Andresen

Lejerrepræsentant Morten Dohrmann
Suppleant Lone Andersen

Image
Boligblok

Kontakt os

Byrådssekretariatet og Jura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg