Badebroer, bådebroer, slæbesteder og bådramper

Læs her, hvordan du ansøger om etablering af en bade- eller bådebro samt hvilke retningslinjer, der gælder.

I Sønderborg Kommune findes der en række badebroer, bådebroer, slæbesteder og bådramper.

Skal jeg søge om tilladelse til at etablere en bade- eller bådebro?

Bade- og bådebroer etableret efter 1975 skal have en tilladelse. Så er der ikke en tilladelse, skal der søges om tilladelse. Det samme gælder, hvis der ønskes ændringer på en bade- og bådebro.

Hvis en ejendom sælges til en ny ejer, kan en tilladelse normalt overdrages til den nye ejer.

Sønderborg Kommune kan give tilladelse til en simpel bade- og bådebro, som ikke hindrer fri vandgennemstrømning langs kysten. Der kan klages over kommunens afgørelse til Kystdirektoratet.

Kystdirektoratet kan give tilladelse til broer, der udføres som mole eller anden konstruktion, der hindrer vandets frie gennemstrømning. 

I bymæssige områder er det kun foreninger som grundejerforeninger, sportsforeninger, beboerforeninger, landsbylaug eller lignende, der kan få en tilladelse til opsætning af en bade- og bådebro.

Enkeltliggende kystejendomme kan få tilladelse til en bade- og bådebro, hvis det er på egen grund. Hvis ansøger ikke ejer den matrikel, hvor broen får landfæste, skal ansøger indsende en samtykkeerklæring fra ejeren af matriklen sammen med ansøgningen.

Hvordan ansøger jeg om en bade- eller bådebro?

Du ansøger via knappen øverst på siden.

Ved ansøgning skal du vedlægge:

  • Et oversigtskort (brug fx kommunens kort), der viser broens nøjagtige placering. Det kan være et udsnit af et matrikelkort i målestoksforholdet 1:25.000.
  • En plantegning (set fra oven), der viser broens endelige udseende med oplysninger om længde, bredde og eventuel sidebro.
  • En profiltegning, der viser broens højde over vandet og havbundens profil med indtegnet vanddybder langs broen.

Når Sønderborg Kommune har modtaget en fyldestgørende ansøgning, kan vi sende en kopi til naboerne i høring, hvor det er aktuelt. Når der er truffet en afgørelse, bliver naboerne igen orienteret om afgørelsen. Kystdirektoratet skal eventuelt høres om ansøgningen. Tilladelsen bliver offentliggjort, hvis vi vurderer, at den har offentlig interesse. Tilladelsen må først benyttes, når klagefristen er udløbet.

En eventuel tilladelse vurderes individuelt og kan have forskellige vilkår. Vilkårene indeholder krav om placering, udformning, brug, offentlighedens adgang, vedligeholdelse mv. samt fjernelse af broen for ejers regning, hvis vilkårene ikke overholdes.

Kan jeg etablere en bådrampe eller et slæbested?

Hvis du vil anlægge en bådrampe eller et slæbested til isætning af småbåde langs kysten, skal du søge Kystdirektoratet om tilladelse.

Oftest kræver det også en dispensation til selve anlægget på landsiden fra strandbeskyttelseslinjen. 

Det er kommunen, som oftest modtager ansøgninger om nye slæbesteder/bådraper. Kommunen videresender ansøgningen med bemærkninger (fx planforhold, vejforhold, landskabelige forhold, vandløb etc.) til Kystdirektoratet. 

Se eksisterende bådramper og hvor der er mulighed for nye ramper her

Hvor finder jeg et slæbested eller bådrampe?

Se et oversigtskort over eksisterende bådramper her

Hvor finder jeg en handicapvenlig badebro?

Ved Den Sorte Badestrand ved Frihedsalle i Sønderborg er der en handicapvenlig badebro med adgang til toilet og omklædning for handicap-visiterede personer.

Adgang til toilet og omklædning kan søges på handicap.dk eller ved henvendelse til Danske Handicaporganisationer på telefon +45 36 75 17 93.

Kontakt os

By og Landskab
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Åbningstider:

Mandag - onsdag: 8.00 - 15.00
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 14.00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00