Terminalordning, plejevederlag m.m.

Hvis du er uhelbredeligt syg, døende eller pårørende til en syg, kan du læse mere om terminalordningen, lindrende pleje og tilskud til medicin.

Sønderborg Kommune tilbyder forskellige ordninger, som du som uhelbredeligt syg eller pårørende kan benytte dig af.

Kan jeg benytte en terminalordning?

Hvis du er uhelbredeligt syg og døende, kan du via egen læge eller en sygehuslæge tilbydes terminalordning, hvor den helbredende behandling erstattes af en lindrende behandling.

Terminalordningen kan tilbydes, hvis du er indlagt på sygehus og udskrives til fortsat pleje i eget hjem, eller hvis din praktiserende læge vurderer, at sygdomsforløbet er terminalt.

Når du er tilmeldt terminalordningen, vil du få tildelt en kontaktsygeplejerske, som kontakter dig for at afklare dit behov for hjælp. Hvis der skal iværksættes hjælp lige efter en udskrivelse, giver sygehuset besked til kommunen, så hjælpen er etableret, når du kommer hjem.

Den kommunale sygepleje er ansvarlig for at visitere ydelser, der vedrører din personlige pleje og sygeplejeopgaver som smertebehandling, sårbehandling eller andet, du har behov for. Personlig pleje og sygepleje kan ydes hele døgnet alle årets dage.

Visitationsafdelingen er ansvarlig for visitering af ydelser, der vedrører praktisk hjælp (rengøring, tøjvask, indkøb og vareudbringning), træning og afløsning i eget hjem.

Kan jeg få lindrende (palliativ) pleje?

Hvis du har behov for lindrende behandling, der rækker ud over din praktiserende læges muligheder, har Region Syddanmark et palliativt team, som tilbyder lindrende pleje og behandling. Teamet kommer hjem til dig og fungerer i et tæt samarbejde med din praktiserende læge og hjemmesygeplejen, så den lindrende behandling koordineres mellem dig og de involverede fagpersoner. Det kan foregå ved direkte kontakt eller telefonisk. 

Kan jeg få et tilskud til medicin, hvis jeg er alvorligt syg?

Kommunen kan yde hjælp og tilskud til sygeplejeartikler, medicin, ernæringspræparater, palliativ fysioterapi og lignende, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis. 

Hjælpen omfatter fx dækkede udgifter til lægeordineret ernæringstilskud eller lindrende fysioterapi i eget hjem, hvis du er alvorligt syg og døende og passes af enten et nærtstående familiemedlem, kommunen eller et hospice. Der er ingen udgifter forbundet med hjælpen.

Kan jeg oprette et behandlingstestamente, hvis jeg ikke ønsker behandling?

Hvis du er fyldt 18 år og ikke har en værge, kan du oprette et behandlingstestamente.

I et behandlingstestamente kan du udtrykke ønske om, at du ikke ønsker behandling i en række situationer, hvis du ikke længere er i stand til at udøve din selvbestemmelsesret, fx ved:

  • Livsforlængende behandling i en situation, hvor du er uafvendeligt døende
  • Livsforlængende behandling i tilfælde af, at sygdom, fremskreven alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop eller lignende har medført så svær invaliditet, at du varigt vil være ude af stand til at tage vare på dig selv fysisk og mentalt
  • Livsforlængende behandling i en situation, hvor behandlingen kan føre til overlevelse, men hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af behandlingen vurderes at være meget alvorlige og smertefulde
  • Modtage behandling med tvang efter reglerne om lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.

Den tidligere livstestamenteordning er nu behandlingstestamenteordningen. Livstestamenter er dog stadig gyldige.

Opret et behandlingstestamente her.

Kan jeg afholde plejeorlov med plejevederlag som pårørende?

Hvis du ønsker at passe en af dine nærtstående i dennes hjem i den pågældendes sidste levetid, kan du søge om plejevederlag. En betingelse for tildeling af plejevederlag er, at hospitalsbehandling efter lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at tilstanden ikke nødvendiggør indlæggelse eller ophold på plejecenter.

Bliver den døende indlagt på sygehus eller lignende i kortere tid, falder plejevederlaget ikke bort automatisk.

Hvor meget kan jeg få i plejevederlag?

Plejevederlaget udgør 1,5 gange det dagpengebeløb, som du ville have haft ret til i tilfælde af egen sygdom. Er du ikke berettiget til plejevederlag på baggrund af sygedagpengeretten, kan du få udbetalt et plejevederlag på 16.637 kr./mdr. (tal fra 2022). Beløbet kan dog ikke udbetales sammen med anden offentlig forsørgelse.

Deler flere personer plejen, nedsættes beløbet tilsvarende.

Hvis du som arbejdsgiver vælger at give løn til en ansat, som passer en døende, kan du få udbetalt det beløb, som den ansatte ellers ville være berettiget til i plejevederlag.

Retten til plejevederlag ophører, når plejeforholdet afsluttes. Retten til plejevederlag bevares i indtil 14 dage efter dødsfaldet.

Kan jeg få begravelseshjælp eller efterlevelseshjælp som pårørende?

Efterladte kan søge om begravelseshjælp, når en person dør uden at efterlade sig en formue. Klik her for at ansøge og læse nærmere om begravelseshjælp.

Begravelseshjælp er et tilskud, som udbetales til hjælp for betalingen af omkostninger ved begravelsen. Hvis du søger om højest mulig begravelseshjælp, skal skifteretsattest inkl. boopgørelse vedlægges ansøgningen.

Du kan også ansøge om efterlevelseshjælp, hvis din ægtefælle eller samlever dør. Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, som er afhængigt af din indtægt og formue.

Efterlevelseshjælp skal søges senest 6 måneder efter afdødes dødsdato. Du skal have levet sammen med den afdøde ægtefælle eller samlever i tre år før dødsfaldet for at kunne få efterlevelseshjælp. Hvis du er pensionist og modtager efterlevelsespension, kan du ikke søge efterlevelseshjælp.

Hvor kan jeg se sagsbehandlingsfrister?

Se sagsbehandlingsfrister her.

Image
Kvinde tager sig af sin døende mand

Kontakt os

Omsorg og Udvikling
Ellegårdvej 25A
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - fredag: 8.00 - 9.00