logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Livets afslutning

Hvis du er uhelbredeligt syg, døende eller pårørende til en syg, kan du læse mere om terminalordningen, lindrende pleje og tilskud til medicin.

Selvbetjening

Vær opmærksom på

at du kan søge plejevederlag, hvis du passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Der er forskellige regler alt efter hvordan din beskæftigelsesmæssige situation er.

Telefontid: kl. 8-9

Opdateret 07.10.2021

Sønderborg Kommune tilbyder forskellige ordninger, som du som uhelbredeligt syg eller pårørende kan benytte dig af.

Klik også her for at læse nærmere om begravelseshjælp.

Kan jeg benytte en terminalordning?

Hvis du er uhelbredeligt syg og døende, kan du via egen læge eller en sygehuslæge tilbydes terminalordning, hvor den helbredende behandling erstattes af en lindrende behandling.

Terminalordningen kan tilbydes, hvis du er indlagt på sygehus og udskrives til fortsat pleje i eget hjem, eller hvis din praktiserende læge vurderer, at sygdomsforløbet er terminalt.

Når du er tilmeldt terminalordningen, vil du få tildelt en kontaktsygeplejerske, som kontakter dig for at afklare dit behov for hjælp. Hvis der skal iværksættes hjælp lige efter en udskrivelse, giver sygehuset besked til kommunen, så hjælpen er etableret, når du kommer hjem.

Hjemmesygeplejen er ansvarlig for at visitere ydelser, der vedrører din personlige pleje og sygeplejeopgaver som smertebehandling, sårbehandling eller andet, du har behov for. Personlig pleje og sygepleje kan ydes hele døgnet alle årets dage.

Visitationsgruppen er ansvarlig for visitering af ydelser, der vedrører praktisk hjælp (rengøring, tøjvask, indkøb og vareudbringning), træning og afløsning i eget hjem.

Kan jeg få lindrende (palliativ) pleje?

Hvis du har behov for en smertebehandling, der rækker ud over din praktiserende læges muligheder, har Region Syddanmark et palliativt team, som tilbyder lindrende pleje. Teamet kommer hjem til dig og fungerer i et tæt samarbejde med din praktiserende læge og hjemmesygeplejen, således at smertebehandlingen koordineres mellem dig og de involverede fagpersoner. Det kan foregå ved direkte kontakt eller telefonisk. 

Kan jeg få et tilskud til medicin, hvis jeg er alvorligt syg?

Kommunen kan yde hjælp og tilskud til sygeplejeartikler, medicin, ernæringspræparater, palliativ fysioterapi og lignende, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis. 

Hjælpen omfatter fx dækkede udgifter til lægeordineret ernæringstilskud eller lindrende fysioterapi i eget hjem, hvis du er alvorligt syg og døende og passes af enten et nærtstående familiemedlem, kommunen eller et hospice. Der er ingen udgifter forbundet med hjælpen.

Kan jeg afholde plejeorlov med plejevederlag som pårørende?

Hvis du ønsker at passe en af dine nærtstående i dennes hjem i den pågældendes sidste levetid, kan du søge om plejevederlag. En betingelse for tildeling af plejevederlag er, at hospitalsbehandling efter lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at tilstanden ikke nødvendiggør indlæggelse eller ophold på plejecenter.

Bliver den døende indlagt på sygehus eller lignende i kortere tid, falder plejevederlaget ikke bort automatisk.

Hvor meget kan jeg få i plejevederlag?

Plejevederlaget udgør 1,5 gange det dagpengebeløb, som du ville have haft ret til i tilfælde af egen sygdom. Er du ikke berettiget til plejevederlag på baggrund af sygedagpengeretten, kan du få udbetalt et plejevederlag på 14.890 kr./mdr. Beløbet kan dog ikke udbetales sammen med anden offentlig forsørgelse.

Deler flere personer plejen, nedsættes beløbet tilsvarende.

Hvis du som arbejdsgiver vælger at give løn til en ansat, som passer en døende, kan du få udbetalt det beløb, som den ansatte ellers ville være berettiget til i plejevederlag.

Retten til plejevederlag ophører, når plejeforholdet afsluttes. Retten til plejevederlag bevares i indtil 14 dage efter dødsfaldet.