Whistleblowerordning for ansatte, samarbejdspartnere og leverandører

Medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører kan anonymt indberette Sønderborg Kommunes overtrædelser på en række specifikke områder.

Sønderborg Kommune ønsker en åben og gennemsigtig kultur i vores organisation, hvor ansatte, samarbejdspartnere og leverandører kan indberette mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder.

Derfor har Sønderborg kommune valgt at oprette en whistleblowerordning, hvor alle ansatte, samarbejdspartnere og leverandører kan indberette ulovlige forhold eller alvorlige fejl eller forsømmelser.

Hvad er formålet med Whistleblowerordningen?

Formålet med whistleblowerordningen er, at ansatte, samarbejdspartnere og leverandører på en tryg, sikker og anonym måde kan gøre opmærksom på ulovlige eller andre alvorlige forhold i kommunen. Samtidig sikrer ordningen, at oplysningerne bliver håndteret konstruktivt og sikkert.

Hvilke oplysninger kan indberettes?

Whistleblowerordningen behandler kun oplysninger om alvorlige forhold. Så når der laves en indberetning til whistleblowerordningen, forudsættes det at der er kendskab til eller begrundet mistanke om, at der er begået alvorlige forhold. 

Der kan indberettes om følgende: 

 • Forhold, hvis afdækning er i offentlighedens interesse – en reel samfundsinteresse
 • Strafbare forhold – fx brud på tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, under slæb, bedrageri, bestikkelse mv.
 • Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning – fx lovgivning om magtanvendelse, forvaltningslov, offentlighedslov, sektorlovgivning.
 • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper – fx undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet.
 • Seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane (def: Ligebehandlingsloven – ingen nedre grænse).
 • Grove eller gentagne overtrædelser af interne retningslinjer - fx om tjenesterejser og modtagelse af gaver.
Hvorledes får du tilbagemelding på din indberetning?

Whistleblower enheden har pligt til at:

 • kvittere for modtagelse af din indberetning senest efter 7 dage.
 • At give feedback på din indberetning senest 3 måneder fra at du har modtaget din kvittering for modtagelse.
Er indberetninger anonyme?

Indberetninger kan ske anonymt eller med angivelse af identitet og kontaktinformationer. Det bestemmer du selv. Hvis du vil være anonym, så skal du huske at afkrydse feltet i Whistleblowerportalen. 

Den interne whistleblowerordning etableres og drives på en måde, hvor der sikres fortrolighed om:

 • Whistleblowerens identitet
 • Den berørte persons identitet
 • Enhver tredjemand nævnt i indberetningen

Oplysninger om whistleblowerens identitet og andre oplysninger, ud fra hvilke whistleblowerens identitet direkte eller indirekte kan udledes, må uden whistleblowerens samtykke kun videregives til anden offentlig myndighed, når videregivelsen sker for at imødegå overtrædelser, eller med henblik på at sikre berørte personers ret til et forsvar.

Whistlebloweren skal underrettes forud for ovennævnte videregivelse, medmindre underretningen vil bringe relaterede undersøgelser eller retssager i fare.

Image
Skriver på computer

Kontakt os

Byrådssekretariatet og Jura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg