Terrænregulering af landbrugsjord

Ønsker du at tilføre jord til dine landbrugsarealer for at forbedre driften på dit landbrug, så skal du ansøge kommunen.

Skal du ændre på terrænet, dvs. terrænregulere eller udlægge jord på landbrugsarealer skal du som udgangspunkt søge  en landzonetilladelse.

Terrænregulering som ikke kræver landzonetilladelse 

Hvis formålet med terrænreguleringen er at forbedre den landbrugsmæssige drift af arealet, kræves der umiddelbart ikke en landzonetilladelse, men kommunen skal vurdere terrænreguleringen og der skal stadig træffes en afgørelse om at projektet ikke kræver en landzonetilladelse. Vær opmærksom på, at der i særlige tilfælde kan være krav om miljøgodkendelse

Du skal udfylde den digitale blanket ovenfor så kommunen kan vurdere om terrænreguleringen kræver landzonetilladelse. 

Hvornår har jeg ikke bruge for en landzonetilladelse?

Hvis terrænreguleringen er nødvendig for den fortsatte drift af arealet som landbrugsareal, kræves der umiddelbart ikke en landzonetilladelse, men kommunen skal stadig træffe en afgørelse om, at projektet ikke kræver en landzonetilladelse.

Hvad skal jeg have med i min ansøgning?

For at kommunen kan vurdere din ansøgning, har vi brug for at vide noget om følgende:

  • formålet med terrænreguleringen (beskriv drift før og efter terrænreguleringen)
  • tidsplanen for arbejdets udførelse (hvor lang tid går der fra start til slut)
  • hvorvidt jorden tages midlertidigt ud af drift (gælder kun, hvis jorden skal udlægges på landbrugsjord)
  • hvor jorden kommer fra, samt om jorden er forurenet
  • mængden af jord
  • højden på terrænreguleringen (vedlæg kort med angivelse af slutkote)
  • placeringen af terrænreguleringen fx et luftfoto (indtegn det område, der ønskes terrænreguleret og angiv arealet)
Findes der en nedre grænse for mindre terrænreguleringer?

Der har tidligere være anvendt en bagatelgrænse på +/- 50 cm, men denne grænse eksisterer ikke mere. Der skal derfor foretages en konkret vurdering af enhver terrænregulering på landbrugsjord. Du skal derfor altid ansøge kommunen, så vi kan vurdere, om projektet kræver landzonetilladelse eller ej.

Image
Mark med korn

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00