Kontorelev

Læs mere om Sønderborg Kommunes kontorelevuddannelse.

Sønderborg Kommunes kontorelevuddannelse er en uddannelse med speciale i offentlig administration.

Hvordan er uddannelsen som kontorelev opbygget?

Kontorelevuddannelsen er et 2-årigt lønnet uddannelsesforløb i Sønderborg Kommune med speciale i offentlige administration. Hvis du er 25 år eller derover, kan forløbet være lidt kortere. Det afhænger af dine teoretiske og praktiske forudsætninger som bliver afklaret ved en realkompetenceafklaring på din handelsskole.

Ansættelse som kontoreelev:

  • Der ansættes 5-6 kontorelever årligt i Sønderborg Kommune.
  • Ansættelsen er på 37 timer pr. uge.
  • Stillingsopslaget offentliggøres ved udgangen af året og der rekrutteres ca. 6 elever årligt med start 1. september. 
  • Løn og ansættelsesforhold jf. overenskomst mellem KL og HK-kommunal. 

Praktikperioder:
Uddannelsen består af praktikperioder af en varighed på 6-12 måneder, som foregår i administrationen i de forskellige forvaltninger, stabe og decentrale enheder, som geografisk er spredt i hele kommunen. Derved vil eleven have 2-3 forskellige praktiksteder i løbet af uddannelsen. Sådan sikres kontorelevuddannelsen at give en bred viden, et stort netværk, god erfaring og en forståelse af arbejdet i -og på tværs af hele den offentlige organisation. 

Skoleperioder:
Skoleperioderne foregår i samarbejde med – og afholdes på Business College Syd på Mommark Handelskostskole. I løbet af de to år skal du deltage på i alt 15 ugers skoleophold, hvoraf én uge bruges til at skrive og forberede fagprøven. Herudover gennemføres, helt ekstraordinært for Sønderborg Kommunes elever, minimum ét akademifag; Borgerkommunikation og evt. Kommunikation i praksis. 

Studietur til Bruxelles:
Du får tilbud om, at deltage på en betalt studietur til EU’s ”hovedstad”, Bruxelles. Turen strækker sig over 4-5 dage. 
På turen får du viden og stor indsigt i EU systemet. Besøg i bl.a. Europa parlamentet, Kommissionen, Plenarsalen og The Palace of Justice er blot nogen af de steder man får lov at opleve på turen. Besøgene er underbygget med indholdsrige oplæg og spændende foredrag samt rig mulighed for at se og opleve nogen af byens seværdigheder.

Under hele kontorelev uddannelsesforløbet vil der være tilknyttet en solid vejledning

Praktikvejledere:
For at sikre et optimalt uddannelsesforløb får eleverne i hver afdeling tilknyttet en praktikvejleder. Vejlederen har ansvaret for, at eleven når sine læringsmål; herunder ansvaret for uddannelsesforløbet i afdelingen og for den faglige oplæring og personlige udvikling.

Uddannelsesansvarlige / elevkoordinator:
Den uddannelsesansvarlige er kontaktperson for alle kontoreleverne. Hun er bl.a. ansvarlig for ansættelse og placering af eleverne i organisationen. Hun sikrer koordineringen af uddannelsesforløbet i begge læreår.

Mentorordning:
Eleverne vil på tværs af forvaltningerne indgå i en mentorordning. Mentorordningen (elev til elev) er med til at sikre en tryg start, et stærkt socialt sammenhold samt sparring vedr. skole, opgaver og andet.   
 

Hvilke afdelinger uddanner kontorelever i Sønderborg Kommune

Som udgangspunkt vil din kontorelevuddannelse forankres i en af disse afdelinger

Mølleparken/Guderup Plejecenter:
På plejecentrene vil du få et indblik i næsten alt hvad der røre sig af administrative arbejdsopgaver. Arbejdsopgaverne vil både være inden for løn & personale, plejehjemsbeboere, økonomi og andre administrative opgaver.

Børn, Uddannelse og Sundhed – Stab og Administration:
Forvaltningen har ansvaret for at servicere børn og unge i alderen 0-23 år, samt deres familier. Opgaverne spænder vidt og kan være alt lige fra dagsordner og referater til interne- og politiske møder, skoleadministration på stabsniveau, anbringelser, kontrakter, forebyggende foranstaltninger og andre stabs- og myndighedsadministrative opgaver.  

Intern revision: 
Her arbejdes med kontrol af kommunens enheder. Der kommunikeres med mange forskellige ansatte og man bliver introduceret til mange forskellige emner i praktiktiden. Arbejdsopgaverne vil bl.a. være sikring af overholdelse af kommunens retningslinjer, revision af regnskaber, bilagskontrol, undervisning, vidensdeling mv.

Sundhedscentret:
Som elev i Sundhedscentret får du lov til at arbejde med samtykkeerklæringer. Derudover indtaster du tilmeldinger til kurser fra borgere, du står for indkøb af kontorartikler mv.

Omsorg og Udvikling – Økonomi:
I Økonomiteamet varetager du økonomiopgaver i relation til udvalgsbehandling, chefer og afdelinger/institutioner i forvaltningen. Arbejdsopgaverne kan blandt andet være at betale regninger, telefon betjening og mailkorrespondance med borgere, sende fakturaer, omposteringer mv.

Hjælpemiddelafdelingen:
Hjælpemiddelafdelingen visiterer borgere i kommunen til forskellige hjælpemidler. Arbejdsopgaverne her består blandt andet af sagsbehandling, indhentning af helbreds oplysninger, telefonbetjening, betaling af regninger, journalisering mv.

Udviklingshuset HR: 
Udviklingshuset HR er stedet hvor alle kommunens medarbejdere kommer på kurser og uddannelser. Her vil arbejdsopgaverne blandt andet bestå af kursusadministration, ferie, sygefravær, sundhedsordning for ansatte, arbejdsmiljø, betale regninger, planlægge temadage for eleverne mv.

Kultur, Idræt og Fritid:
Som elev ved Kultur, Idræt og Fritid hjælper du til med mange forskellige opgaver. Herunder godkendelse af bookinger, telefonbetjening. Behandling ansøgninger til Sønderborg Ordningen og Lokaletilskud. Herudover stifter du bekendtskab med planlægning samt forberedelse og afholdelse af div. arrangementer fx Wood Sculpture, Royal Run og Tour de France.

Lønservice:
Lønservice er placeret centralt og servicere alle som får udbetalt løn i Sønderborg Kommune. Arbejdsopgaverne består blandt andet af ansættelser, fratrædelser, indberette kørsel, ansøgninger, journalisering, omposteringer af post mv.

Jobcentret:
I Jobcentret vil du rotere i de forskellige afdelinger virksomhedsservice, indgangen og planlæggerenheden. Arbejdsopgaverne her vil blandt andet bestå af at hjælpe og betjene borgere, journalisering, administrerer 6 ugers jobrettet uddannelse mv.

Byrådssekretariatet og Jura:
Du vil rokere rundt i afdelingen og stifte bekendtskab med Byrådssekretariatets mange forskellige opgaver; herunder sekretariatet for borgmesteren, byrådet og direktionen, samt jura og kommunikation. Arbejdsopgaverne består blandt andet i oprettelse af opgaver, bestillinger, booking, møder mv.

Boligadministrationen:
Boligadministrationen består af to områder; tilsyndområdet og driftsområdet. Arbejdsopgaverne vil blandt andet bestå af udarbejdelse af lejekontrakter, afregninger, opkrævninger, deltagelse i møder, samt udarbejdelse af budgetter mv.
 

Hvad er adgangskravene for at komme i betragtning til kontorelevuddannelsen hos Sønderborg Kommune?

For at komme i betragtning skal du have gennemført adgangsgivende eksamen:

  • Du kan søge ind som elev, hvis du har gennemført et EUX-forløb med kontor som fagretning. Det er en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, og du bliver derfor både faglært inden for kontor og opnår generel studiekompetencer
  • Har du en HHX, kan du søge direkte ind som elev. Har du en STX eller en HF, skal du supplere med en EUD-student på 5 uger, som du gennemfører på en handelsskole.
  • Har du en HG, kan du søge ind som elev, hvis der på dit eksamensbevis er anført "Offentlig administration".

Du har måske erhvervserfaring, men det er ikke en betingelse. Dine faglige kvalifikationer er vigtige, men dine personlige egenskaber spiller mindst lige så stor en rolle. Vi vægter især, ansvarlighed, omstillingsparathed og gå-på mod. 

Kontakt os

HR & Arbejdsmiljø
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg